Община Ботевград е подготвила пакет от документи за кандидатстване с проектни предложения по общинската програма „Красива община”. Изготвени са и правилата, които уреждат условията, реда и начина за реализация на самата програма. Те са внесени за обсъждане и гласуване в ОбС. Ако местният парламент подкрепи докладната, общината ще финансира малки проекти за подобряване състоянието на зелените площи – общинска собственост.


Право да кандидатстват по програма „Красива община” ще имат: етажни собствености, сдружения на собствениците, собственици на имоти, намиращи в непосредствена близост с имота, допустим за кандидатстване – до 15 метра. Те обаче не трябва да имат задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, не трябва да са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани, не трябва да са подпомогнати за същия проект или съответна част от него по други програми на Община Ботевград или Общински съвет – Ботевград през последните пет години. 


Приходите на програма „Красива община” ще се формират от собствени приходи на общината и от външно финансиране. Бюджетът на програмата ще се одобрява ежегодно от Общинския съвет в рамките на приемане на бюджета на общината. 


Всяка година след приемане на бюджета, кметът на Община Ботевград ще назначава комисия за изпълнение на програмата. Тя ще се състои от 7 членове, представители на общинската администрация. На първото си заседание комисията ще избере от своя състав председател, който ще я представлява пред административни органи, физически и юридически лица.


Програма „Красива община” не предоставя директно финансови средства, а организира закупуването и доставката на заложените в проектните предложения стоки и материали. 


Общият размер на фонда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в натура за проекти по програма „Красива община” ще бъде в размер на 50 000 лева, осигурени от собствени приходи на общината. Допустимият максимален размер на разходите, за които може да се кандидатства за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в натура, е 3 000 лв. Предвидената материална помощ от Община Ботевград ще бъде под формата на растения, градинско обзавеждане – пейки, маси, кошчета, кашпи и т.н./, настилки, материали и консумативи. 


Дейностите по настоящата процедура могат да се осъществяват на територията на община Ботевград, включително и селата. 


Конкретните цели на програма „Красива община” са:  да се подобри жизнената среда и състоянието на междублоковите градинки, зелени площи и пространства, общинската собственост; да се насърчи отговорността и активността на населението по отношение на облагородяването, благоустройството и разкрасяването на града ни и населените места на територията на общината; да се уеднакви до определена степен изгледът на междублоковите пространства по отношение на растителност и градинско обзавеждане, като им се придаде характерен стилов облик, в който гражданите усещат и осъзнават подобрените условия в средата; да се подпомогнат живущите с материални активи, като в бъдеще осъществят поддръжка и устойчивост на постигнатите резултати; да се формира трайна екологична култура и чувство за отговорност в опазването на зелените пространства у живущите; да се засили социалният фактор в микрообщностите и да се насърчат доброволческите инициативи в тях.   


Да припомним, че вносител на предложението за създаване на общинска програма „Красив град” бе общинският съветник Спасен Ценов. То бе подкрепено от Общинския съвет.


В процеса на разработване на програмата се породи идеята за разширяване на териториалния обхват и даване на възможност на по-голям брой кандидати, кето наложи смяна на името на програмата от „Красив град” на „Красива община”, се посочва в докладната, с която общината предлага на местния парламент да одобри изготвения пакет от документи за кандидатстване, размера на фонда за проекти, както и да възложи на кмета да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и реализирането на програмата.