Четирима от деветнайсет стажанти вече са назначени в предприятието


Приключи лятната стажантска програма в „Елаците-Мед“ АД, която е част от корпоративната социална отговорност на дружеството.  В нея се включиха студенти от технически и икономически специалности, които имаха възможност да работят в отдели и структурни звена на дружеството през летните месеци и да получат информация и опит, които ще им бъдат от полза в бъдеща професионална реализация. Тази година участваха 19 студенти от различни висши учебни заведения - Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Технически университет, Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, Химико-технологичен и металургичен университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет по библиотекознание и информационни технологии и от Университета в Лийдс, Великобритания.
Част от стажантите придобиваха опит в някои от основните производствени цехове. В Обогатителен комплекс - в „Мелнично-флотационен” и „Водно и хвостово стопанство“; в Рудодобивен комплекс - в цех „Рудник“ - участък „Пробивно-взривни работи“, участък „Добивен“, цех „Корпус едро трошене“ и отдел „Геоложки”.
Други се обучаваха в „Химическа лаборатория“, Дирекция „Търговия“, отдел „Доставки“ – ОК,  Дирекция „Човешки ресурси”, отдел „Подбор на персонала/ обучения и квалификация”, Дирекция „Административни и социални дейности“, Отдел „Административен“,  Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, както и в комплекс „20-ти април“, гр. Копривщица.
В обръщението си към стажантите, госпожа Симона Събкова, директор „Човешки ресурси“, даде висока оценка на стажантската програма и на постигнатите цели. Тя сподели, че „През 8-те поредни летни кампании досега в „Елаците-Мед“ са стажували 220 студенти. От тях 41 вече са наши колеги, като от последната стажантска програма са назначени 4 души - двама в Рудодобивен комплекс и двама - в Обогатителен комплекс.“
Г-жа Събкова благодари на наставниците за колегиалността и отговорността, която са поели, както и на стажантите, за отличното представяне. Тя изказа благодарност и на Мариана Вътева, ръководител на кампанията, за отличната организация и провеждането на стажа.