В Стажантската програма -2017 г. участваха двадесет и един студента от различни университети. Повечето от тях са местни млади хора от общините от района на Средногорието и Етрополе.
В Обогатителния комплекс на Елаците придобиха опит студенти със специалности: Геодезия, Машиностроене, Автоматика и информационни технологии, Стопанско управление, Финансов мениджмънт, Международни отношения и Икономика на човешките ресурси.  На територията на фабриката те се обучаваха в цеховете „Средно и ситно трошене“, „Мелнично-флотационен“, „Водно и хвостово стопанство“ и в отделите „Автоматизация“,  „Финансово-счетоводен“ и „Човешки ресурси“.
Специалностите на стажуващите в Рудодобивния комплекс са: Разработване на полезни изкопаеми, Геодезия, Геология, Хидрогеология и инженерна геология, Автоматика, информационно управляваща техника, Финанси, Социални дейности и Публична администрация. Те се обучаваха в участъците „Пробивно взривни работи“ и „Добивен“, в цех „Корпус едро трошене“ и в отделите „Геоложки“, „Геотехнически“,  „Маркшайдерски“, „Планиране“ и „Човешки ресурси“.
Продължителността на програмата бе в зависимост от възможностите и желанията на стажантите - от 1 до 3 месеца.
На тържественото закриване на програмата взеха участие стажантите и техните наставници. Госпожа Симона Събкова-Директор „Човешки ресурси“ сподели: „Стажантската програма – 2017 г. протече успешно, като изпълни задачите, които си поставихме. Тази година в програмата участваха най-много стажанти от Минно-геоложкия университет, а най-голям брой от студентите - 14 от 21 бяха заети в основно производство.“
Стажантската програма се провежда за седми пореден път, като досега са преминали общо 199 стажанти.
Симона Събкова сподели, че вече 26 човека, участвали в Стажантските програми през годините, работят в предприятието. Тя изказа специална благодарност на наставниците, които през цялото време са били в помощ на стажантите.
Показана бе презентация със снимки на работните места, на които са работили студентите през трите месеца от стажа си.