Общински съвет Ботевград ще заседава извънредно на 11 октомври от 17 часа в конферентната зала на „Арена Ботевград”. Дневният ред на сесията е съставен от 10 докладни записки. В първата от тях общината иска съгласието на местния парламент за включване на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи, в Гурково в раздел III на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Мотивът е, че освен за ползване на имота, има проявен интерес и към учредяване право на строеж върху него. Целта е осъществяване на намерения за пълно и комплексно предоставяне на социални услуги. 


Както съобщихме неотдавна, бившият Дом „Надежда” в Гурково ще бъде преустроен в Дом за възрастни хора. Идеята е проектът да бъде осъществен чрез публично частно партньорство. Юридическо лице ще кандидатства с проект за преустройство на сградата. Настанените лица ще си плащат за ползване на социалната услуга. Общината ще запази собствеността си върху сградата и ще получи квота за определен брой възрастни хора – местни жители, които ще бъдат настанени без да заплащат за това. Те ще се определят от комисия по съответния законов ред. 


В дневния ред на извънредната сесия е включена още една докладна за бившия Дом за деца в Гурково. Тя е за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулирания поземлен имот, като целта е отреждането му за Дом за социални грижи. 


Общинското ръководство иска съгласието на Общинския съвет за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, с който урегулиран поземлен имот за гражданска отбрана и търговско производствена дейност – строителни материали и разтвори, да бъде отреден за временен приют за безстопанствени животни. Имотът бе прехвърлен безвъзмездно на Община Ботевград от Министерството на вътрешните работи. Намира се зад бившия ДАП. Теренът е с площ от 6 257 кв.м. В имота е построена едноетажна сграда, чиято площ е 461 кв.м.  


Да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лв. от собствени приходи на общината, необходими за поставяне на навеси за дърва в жилищен квартал „Васил Левски”, предлага общинското ръководство. Към мотивите в предложението се посочва: „С оглед наближаващия зимен сезон и големия брой граждани, живеещи в жилищен квартал „Васил Левски”, които имат необходимост да съхраняват на закрито твърдото си гориво, Община Ботевград има намерение да постави постройки на допълващо застрояване , представляващи навеси, в недвижими имоти  - общинска собственост.”.


Това са по-важните докладни, по които общинските съветници ще трябва да се произнесат на извънредното заседание в четвъртък.