На 11 декември от 17 часа ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. В дневния ред на сесията са включени пет точки. 


Първата е за определяне на представител на община Ботевград в Комисията за изработване на областна здравна карта. Общинското ръководство предлага за представител да бъде избран управителят на МБАЛ Ботевград д-р Красимир Кушев.


Предложението е изготвено и се внася въз основа на писмо от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. 


В областната здравна карта се планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, се посочва в докладната до местния парламент. 


На второ място в дневния е проект на решение за подписване на допълнителни споразумения към договорите за наем на помещения – лекарски кабинети, в четириетажната масивна сграда /бивша поликлиника/, като в тях бъдат включени клаузи, вменяващи задължение на наемателите за покриване на част от разходите за осветление, водоснабдяване, отопление, охрана и поддържане чистотата на общините части от сградата. За идеалните части от общите площи в сградата, определени в чл.1, т.1 от договорите за наем – 1.90 лв. /без ДДС/ на квадратен метър. 


Следва докладна за компенсирани промени по обекти в рамките на определените капиталови разходи, финансирани с постъпления от продажба на нефинансови активи. Става дума за реконструкция на водопроводна система с обща дължина 722 м. в село Врачеш – Главен клон I. Първоначално предвидените средства от собствени приходи на общината - в размер на 43 000 лева, стават 12 030 лева. Останалата част ще са от държавната целева субсидия за капиталови разходи.  


На следващо място е докладна за компенсирани промени в плана за капиталови разходи, финансирани със средствата от държавната целева субсидия. 


Петата докладна е внесена днес, като допълнителна. Тя е за прехвърляне на средства в размер на 200 000 лева от бюджетната сметка на общината под формата на временен заем за разплащане на разходи по проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на младите хора – двигатели за интелигентен растеж, и сближаване между общините Ботевград и Лесковац”.


Исканият временен заем ще бъде възстановен на общината от Министерството на регионалното развитие след верификация на разходите по междинен технически и финансов отчет.