Възобновен е инвеститорският интерес към бившата детска ясла в Скравена – това стана ясно на извънредното заседание на Общинския съвет вчера. В дневния ред бе включена докладна за промяна на собствеността на имота от публична общинска в частна общинска, поради отпадане на предназначението му за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. 


Тази докладна записка не се внася за първи път. През миналата година тя бе оспорена от областния управител пред Административен съд – София област. Това забавяне отказа инвеститорите от намерението им да закупят имота. Сега те отново заявяват своя интерес към него. Желанието им е да изградят Дом за възрастни хора. Именно това бе поводът докладната да бъде внесена отново от общинското ръководство.


Имотът не се използва по предназначение от години. Той е с урегулирана площ от 2446 кв.м. Двуетажната масивна сграда е със застроена площ от 390 кв. м., а едноетажната – 152 кв.м. Годината на построяване е 1973 година.