На 16 ноември 2018 година от 17:30 часа се проведе десетото редовно заседание на Общинския съвет.
Присъстваха 14 общински съветника, като по уважителни причини отсъстваха Венета Гергова (от ПП ГЕРБ), Владимир Александров и Цветолюб Пенчев (от ПП БСП).
Към предварително обявения дневния ред бяха прибавени още три допълните точки:
• Кандидатстване на Община Етрополе по проект „Красива България“ – Кампания 2019 година,
• Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ.
• Одобряване проект на Споразумение между Община Етрополе и „ВЕЦ-С“ ЕООД, във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 бр. МВЕЦ на довеждащия водопровод на гр. Етрополе и подземно кабелно трасе 20 кВ”.


1. Предложение относно: Прилагане системата на делегирани бюджети в детска ясла „Патиланци”, считано от 01.01.2019 г. Вносител: Кметът на общината.
Предложението беше прието с 14 гласа „за“. С това решение се предоставя правото на Детска ясла „Патиланци“ на второстепенен разпоредител с бюджета.


2. Предложение относно: Изменение на Решение №15 от 01.12.2015 г., Протокол №3 на Общински съвет-Етрополе. Вносител: Ръководителят на Местна комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението
И това предложение беше прието с 14 гласа „за”.
Промената е в членовете на Местната комисия:
1. Думите "3.Теодор Георгиев – отговорник-служба "КАТ", се заменят с думите "3.Павлин Ангелов - инспектор "Пътен контрол" при РУ Етрополе".
2. Думите "Цветин Кръстев - гл.инспектор в звено "Общински инспекторат", се заменят с думите "Добромир Пенков -  инспектор звено "Общински инспекторат".


3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година. Вносител: Кметът на общината.  
Предложението е прието с 14 гласа „за“.
С това се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година, като следва:
1. В раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждани на публичен търг или конкурс, се добавя нова подточка 14, както  следва: „4.1.14. Имот № 642.53 с площ от 426.18 кв. м. по плана на новообразуваните имоти на селищно образование по 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на град Етрополе, местност Баш Самоков“.
2. В Раздел V – „Описание на имоти, които общината има намерение да пидобие в собственост и способите за нейното придобиване“, към точка 5.2. „Възмездно придобиване на имоти, собственост на физически или юридически лица“ се добавя нова подточка 1, както следва: „5.2.1. Части в размер на 73 кв.м. от пл. №26 и 14 кв.м. от пл. №27, находящи се в квартал 3 по ПУП на с. Рибарица, попадащи в предвидена улица с о.т. 24-25 по действащия план на с. Рибарица.


4. Предложение относно: Безвъзмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, по реда на чл. 54 от ЗДС. Вносител: Кметът на общината.
Единодушно бе прието и предложението по точка четвърта  от дневния ред.
Имотът е с административен адрес: бул. „Руски“ №88, представляващ Трети етаж от триетажната административна сграда, целият със застроена площ 320 кв.м., състоящ се от 10 броя стаи, коридор и сервизно помещение, построена в УПИ IV – „За търговия, обществено обслужване и административно обслужване и административно сграда и гаражи“, квартал 198 по подробния устройствен план на ЦГЧ на град Етрополе.


5. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи  на наследници на Стефан Георгиев Христов. Вносител: Кметът на общината.
Пръдложението е прието с 12 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ (Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП).
               
6. Предложение относно:  Учредяване право на преминаване, прокарване на кабелна линия 20 kV за изграждане на обект „Подземно ел. захранване 20 kV и БКТП 400 kVA за обект „Цех за производство на пелети, преминаващ през поземлени имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Лъга ”. Вносител: Кметът на общината.
Прието е единодушно. 
Решението е да се учреди в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, безвъзмездно право на преминаване, прокарване на подземен кабел и сервитутно право за изграждане на обект „Подземно ел. захранване 20 kV и БКТП 400 kVA за обект „Цех за производство на пелети, преминаващ през поземлени имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Лъга ”. 
 
7. Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода  01.01.2018 - 30.06.2018 г. Вносител: Председателят на  Общинския съвет.
Седма точка от дневния ред бе приета с 14 гласа „за“. 
За отчетния период са проведени 6 редовни заседания с обща продължителност от 5 часа и 15 минути. В деловодството на Общинския съвет са постъпили общо 99 предложения: 73 от Кмета на общината, 22 от Председателя на Общинския съвет и 4 от Председателя на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси. Приети са 98 решения, а най-дългият дневен ред на заседание е с 23 точки.
Отчета ще качим като отделен материал.


8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Николай Лазаров Петров. Вносител: Председателят на  Общинския съвет.
Решението е за отпускане на парична помощ в размер на 500 лева.


9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Маргаритка Димитрова Христова. Вносител: Председателят на Общинския съвет.
Решението е за отпускане на парична помощ в размер на 800 лева.


10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Нели Нинова Иванова. Вносител: Председателят на Общинския съвет.
Решението е за отпускане на парична помощ в размер на 400 лева.


11. Допълнителната единадесета точка, относно Кандидатстване на Община Етрополе по Проект „Красива България“ – Кампания 2019 година беше приета с 14 гласа „за.
Община Етрополе ще кандидатства по Проект „Красива България“ – Кампания 2019 година с проектно предложение за изграждане на детски площадки за игра в двора на Детска градина „Звънче“ – град Етрополе.
Задължително условие за кондидатстване по настоящата кампания е осигуряването на съфинансиране от страна на кандидата в размер на най-малко 50 % от общата стойност на поректа. Максималната сума, която Проект „Красива България“ предоставя за едно проектно предложение е 120 000 лв. Общата стойност на проекта, с който Община Етрополе ще кандидатства, възлиза на 351 587 лв., което означава, че общината следва да осигури съфинансиране в размер на 231 587 лв.


12. Другата допълнителна точка 12 от дневния ред, която  се отнася за Представяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ, беше приета с 14 гласа „за“.
Общинският съвет даде съгласие да се предоставят за ползване под наем имоти - полски пътища-публична общинска собственост на територията на община Етрополе, които попадат в масивите за ползване, създадени по реда на чл.37в от ЗСППЗ за стопанската 2018-2019 г.
Определя се и годишна наемна цена :
- Землище гр.Етрополе -2 лв./дка
- Землище с.Брусен - 7 лв./дка
- Землище с.Лопян /за орна земя/ - 11 лв./дка
- Землище с.Лопян / за тр.насаждения/ - 5 лв./дка
- Землище с.Лъга - 4 лв./дка
- Землище с.Рибарица - 3 лв./дка
Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите за ползване в реални граници през стопанската 2018-2019 г.


13. Последната тринадесета допълнителна точка от дневния ред не беше приета.
По предложение от Николай Николов-Председател на комисията по "Териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми " в Общински съвет -Етрополе трябваше да се одобри проект на Споразумение между Община Етрополе и "ВЕЦ-С" ЕООД, във връзка с инвестиционно предложение за "Изграждане на 4 бр. МВЕЦ на довеждащия водопровод на гр.Етрополе и подземно кабелно трасе 20 кВ."
Възникнаха доста въпроси относно същността на точките в изготвеното споразумение. Наложи се разяснение от ресорния заместник-кмет Стефан Борисов и юриста на общината Бистра Павлова. Стигна се и до решение за 10- минутна почивка и доизясняване на оспорваните детайли от предложените точки за решение.
В крайна сметка предложеното споразумение не беше прието при гласуването: 8 "за", 4 "въздържал се" (Мария Драганска, Васил Иванов, Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров) и 2 гласа "против" (Марин Маринов и Боряна Керемидска).