В срок приключи проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Ботевград. Това стана ясно на заключителната пресконференция, на която бяха отчетени дейностите по проекта. Тя се състоя днес в зала „Арена Ботевград” в присъствието на кмета на общината Иван Гавалюгов, комисар Георги Иванов – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, главен инспектор инж. Тодор Тодоров – началник на РС „Пожарна безопасност и защита на населението”, представители на фирмата-изпълнител и строителния надзор, на общинската администрация.  


По думи на инж. Тодоров приложените мерки са ефикасни и добре изпълнени. Той сподели, че след саниране на сградата температурата в помещенията се е повишили от пет до десет градуса. 


„Доста труд е положен и в самата сграда, за да може служителите да осъществяват дежурствата в максимално добри условия”, каза по време на пресконференцията комисар Иванов. 


Представителят на строителния надзор Цветан Марков отбеляза, че в процеса на обновяване на сградата не е имало проблеми с качеството на изпълнение на строително-монтажните работи. 


Проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на Ботевград” бе реализиран по ОП „Региони в растеж”, Приоритетна ос : Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. 


Общата стойност на проекта е 357 387, 50 лв., от които 299 529,38 лв. е размерът на европейското финансиране, 52 858,12 – национално финансиране, 5 000 лв. – съфинансиране от бенефициента – Община Ботевград. 


Изпълнението на проекта започна на 16 септември 2016 година. Крайният срок за неговата реализация е 16 декември 2018 година. 


В рамките на проектното предложение за изпълнени следните енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външните стени; топлинно изолиране на покрива; топлинно изолиране на пода; подмяна на амортизираната дограма; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. Освен това, също в рамките на проекта, са изпълнени и други строително-монтажни работи, предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата: ремонт на котелно помещение, подмяна на котел с твърдо гориво с котел на природен газ и подвързване на съществуващата инсталация; изграждане на стоманобетонова рампа с 5% наклон за инвалиди; съпътстващи строително-монтажни работи за възстановяване сградата до съществуващо положение след изпълнение на топлоизолационен и хидроизолационен пакети и нова малниезащита. Стойността на изпълнените строително-монтажни работи възлиза на 310 200 лв. с ДДС. 


Основния резултат от изпълнението на проекта е: подобряване на енергийната ефективност в сградата на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Ботевград; намаляване на енергийното потребление с 274 000.00 kWh/год. с дял на спестяванията под 60%; намаляване на равнището на спестени СО2 емисии от 50,50m/год.