В Общинския съвет е внесена докладна, в която общинското ръководство предлага да бъде запазен размерът на таксата за битови отпадъци за 2019 год., като основният мотив е повишаване на степента на събираемост в предходните три години. Във връзка с оптимизиране дейността по сметосъбирането, сметоизвозването и необходимостта от повече финансови средства за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване се предлага промяна в пропорционалното съотношение на трите вида услуги, като следва: 


За нежилищни имоти на юридически лица, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им: 


- за един съд от 1 100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 3 572 лв.; 


-4,1на хиляда върху отчетната стойност на имотите за поддържане чистота на териториите за обществено ползване.


За нежилищни имоти на юридически лица чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване: 


-1.9 на хиляда върху отчетната стойност на имотите за обезвреждане в депа или други съоръжения;


-4,1 на хиляда върху отчетната стойност на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.


За нежилищни имоти на юридически лица по реда на чл.18-Г от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград – 8 на хиляда върху отчетната стойност, както следва: 


-за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 на хиляда; 


- за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 1,9 на хиляда;


- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 4,1 на хиляда.


За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица – 2 на хиляда върху данъчната оценка върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е както следва: 


- за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,7 на хиляда;


- за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 0,3 на хиляда; 


- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 1,0 на хиляда.


На предплатилите задължени лица в срок до 30 април се прави отстъпка: 


- в размер на 30% за физически лица;


- в размер на 15% за юридически лица, попадащи в категория микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за подаването й е преди предплащане на таксата до 30 април 2019 год; 


- в размер на 10% за юридически лица, попадащи в категория големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали  декларация и удостоверение от НАП; 


- в размер на 10% за физически и юридически лица, подали декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ; 


- в размер на 10% за юридически лица, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. 


Ако така предложеният проект за решение бъде приет от Общинския съвет, то той ще влезе в сила от 1 януари 2019 год.


Очакваните приходи от такса битови отпадъци за следващата година са в размер на 2 085 000 лева, от тях 643 500 лева са събиране на битови отпадъци и транспортирането им до регионалното депо, 622 500 лева – за обработка и обезвреждане на битови отпадъци в депото, включително и съответния размер за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, и 819 000 лева са за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.