Общинският съвет ще проведе единадесето редовно заседание на 19.12.2018 г. /сряда/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно:  Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2018 г.  
Вносител: Кметът на общината
2. Предложение относно: Актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2018 г. Вносител: Кметът на общината
3. Предложение относно: Избор на проверител - дипломиран експерт счетоводител/регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ал. Герчев - Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе“ за 2018 г. Вносител: Кметът на общината
4. Предложение относно: Приемане на план-сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г. Вносител: Кметът на общината
5. Предложение относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Етрополе за 2019 г. Вносител: Кметът на общината
6. Предложение относно: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 година. Вносител: Кметът на общината
7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Имот № 642.53, местност „Баш Самоков”, землище гр. Етрополе. Вносител: Кметът на общината
8. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Цено Иванов Дормишев по Искане  вх. № 16-00-58/21.11.2018 г.  
Вносител: Кметът на общината
9. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Цено Иванов Дормишев. Вносител: Кметът на общината
10. Предложение относно: Възмездно придобиване на право на собственост върху недвижим имот, чрез изкупуване от Община Етрополе. Вносител: Кметът на общината
11. Предложение относно: Одобряване на ПУП - ПП(Парцеларен план) за обект “Три нови горски пътища за противопожарни нужди”, преминаващи през поземлени имоти, горска територия, частна общинска собственост №№  533008 и 600005, землище на с. Брусен. Вносител: Кметът на общината
12. Предложение относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на  оптичен кабел, преминаващ през поземлен имот, горска територия, частна държавна собственост № 640201, землище на гр. Етрополе. Вносител: Кметът на общината. 
13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Цветан Тодоров Цанов.  Вносител: Председателят на Общинския съвет 
14. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Събка Иванова Милева  Вносител: Председателят на Общинския съвет