На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Ботевград организира публично обсъждане на           Проектобюджета на Община Ботевград за 2019 година


Обсъждането ще се проведе на 15.01.2019 година /вторник/ от 17.30 часа в конферентната зала на Исторически музей – Ботевград.


Ръководството на общината кани гражданите, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.


Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2019 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.