Както вече съобщихме, снощи беше представен за обществено обсъждане проектобюджета на общината за 2019 година.
Това, което качваме сега са проектите, които се реализират в момента на територията на общината.


1.„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020  на територията на община Етрополе“  - Проектът е на обща стойност  225 431.25 лв. Срокът за изпълнение на проекта – 01.09.2016 г. до 31.12.2019 г.
2.„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“. Проектът е на обща стойност 9 600 617,51 лв.  и се финансира от ОП „Околна среда”.


През 2018 г. Община Етрополе е кандидатствала по следните оперативни програми:


По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. със следните проекти:
1.„Рехабилитация  на бул. „Александър Стамболийски“. Стойност на проекта: 1 171 854.19 лв.
2.„Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“. Стойност на проекта: 94 183.45 лв.
3.„Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Етрополе“. Стойност на проекта: 1 839 852,87 лв.


По „Красива България”, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
- „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, УПИ I за детски дом, кв. 116 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе“. Стойност на проекта – 351 582 лв., съфинансиране от общината: 231 587 лв.

Към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
1.„Закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“.  Стойност на проекта: 1 488 170,76 лв.
2.„Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе“. Стойност на проекта:                         1 798 580,66 лв.


По Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020 г.
1.„Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“. Община Етрополе е Водещ партньор на проекта, а партньор е Общинско комунално предприятие „Комнис“ – Бела Паланка, Република Сърбия.
Общата стойност на проекта е 599 959,68 евро, от които 330 898,25 евро представляват бюджета на Община Етрополе. Проектът е одобрен за финансиране.


По Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 201-2020 г.“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“


1."Интеграция в общността“. Обща стойност на проекта: 700 072,11 лв. Проектът е одобрен за финансиране.


В проектна готовност са следните проекти:
•„Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе“. Обща стойност: 591 805.32 лв.
•„Корекция на коритото на р. Малък Искър, гр. Етрополе в определен участък“. Обща стойност: 214 760.68 лв.


•„Рехабилитация на улици в гр. Етрополе“, вкл. следните обекти:


-„Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ с дължина 114 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Проф. Михайлов“ с дължина 252 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Московска“ с дължина 264 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Васил Левски“ с дължина 256 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Максим Горки“ с дължина 333 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Любен Каравелов“ с дължина 88 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 190 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Ген. Столетов“ с дължина 186 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Тодор Пеев“ с дължина 240 м.“
-„Рехабилитация на ул. „9-ти септември“ с дължина 277 м.“


Обща стойност на проекта: 1 137 377.41 лв.
•  „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”. Обща стойност: 255 172.27 лв., от които съфинансиране от общината: 38 275.84 лв.
•„Корекция на коритото на р. Ябланица в 2 участъка: I - от о.т. 434 /срещу "Попов дол"/ до о.т. 424 /ул. Млада Гвардия/; II - от о.т. 424 /ул. Млада Гвардия/ до о.т. 249 /устието на р. Ябланица в р. М. Искър. Обща стойност: 3 498 958 лв.
•„Изграждане на детски площадки в ДГ „Слънчице” и ДЯ „Патиланци” (облагородяване на дворните пространства) на обща стойност 295 975 лв.
•„Парк „Езерото” – 2 етап“ на стойност 500 000 лв. 
•„Реставрация на Градски исторически музей и изграждане на туристическа атракция“ на стойност 500 000 лв.
Текст: Общината - без редакторска намеса