Община Ботевград има намерение да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Това става ясно от докладната, с която общината иска съгласието на местния парламент, за да внесе за одобрение проектното педложение. То е на стойност до 270 000 лева.


Настоящата процедура предоставя възможност за изграждане на мрежа от услуги в домашна среда и осигуряване на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, както и други дейности, една от които е осигуряване на психологическа подкрепа.  


Общият бюджет на схемата е 45,7 млн. лева, за които общините могат да кандидатстват с проектни предложения. По процедурата е допустимо общо проектно предложение на група общини.


В Патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати около 17 000 лица над 18 г., включително с увреждания. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.