На редовното заседание в четвъртък Община Ботевград ще поиска съгласието на местния парламент да кандидатства съвместно с Община Мирково  с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”  по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Стойността на проекта на двете общини е 285 231 лв. 


Патронажната грижа не попада в списъка на делегираните от държавата дейности, които се финансират със средства от държавния бюджет. Общините поддържат част от услугите като местна дейност, но капацитетът на тази дейност не може да задоволи потребностите на нуждаещите се лица от здравно-социални услуги в домашна среда. 


Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Специфичната цел е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастните хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, като им се осигурят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. 


Дейностите по процедурата са насочени изцяло към възрастните хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, и към хора, които нямат близки. 


Освен грижа в дома, за тези лица ще се развиват и услуги в общността, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията и адаптиране към основните нужди на възрастните хора. За хората с хронични заболявания и трайни увреждания ще бъдат осигурени специализирани медицински грижи в техните домове. 


В рамките на проекта се предвижда и закупуване на специализирано транспортно средство, с помощта на което ще се осигури достъп на персонала на потребителите на услуги. 


Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде за период от 12 месеца и съгласно разработената от Министерството на здравеопазването методика. Това се посочва в докладната на общинското ръководство до ОбС.