В периода 15 – 30 юли в Община Ботевград приемат заявления от кандидат – ползватели за достъп до патронажна грижа. Кои лица са допустими и какви услуги ще имат бъдат предоставяни по проекта, може да се осведомите от обявлението на Общината, което публикуваме:


ОБЩИНА  БОТЕВГРАД


Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01  по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”,  представяме следнотo:


ОБЯВЛЕНИЕ


ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:


ДОПУСТИМИ ПОЛЗВАТЕЛИ (КАНДИДАТИ):


 Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 


 Хора с увреждания и техните семейства;


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:


 Предоставяне на здравни услуги: измерване на кръвно налягане; осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома; съдействие при настаняване в болница; помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим; смяна на превръзки и др.; оказване помощ на потребителя при вземане на лекарства.


 Предоставяне на социални услуги: взаимодействие директно с целевата група; изпълняване на помощни дейности и услуги, свързани с подобряване живота на ползвателите; съдействие за решаването на възникнали проблеми в процеса на предоставяне на услугите; оказване морална подкрепа на ползвателите; осъществяване връзка със семействата им; осъществяване на дейности, насочени към преодоляване на изолацията, насърчаване на общуването, съдействие за развитие, посрещане на личните интереси, развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство. Поддържане на хигиената на обитаваното жилище; пазаруване и приготвяне на храна; пране; други комунално-битови дейности.


Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по - долу:


- Заявление от кандидата или от негов законен представител; 


- Документ за самоличност на лицето - за справка;


- Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);


На всички кандидат-ползватели ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете.  


Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg


Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 15.07.2019г. до 31.07.2019г.  включително.


Телефон за информация: 0723/666 09


Заявлението можете да изтеглите ОТТУК