Община Ботевград ще проведе подбор на персонал по поректа за патронажна грижа. Повече подробности – от обявлението, което публикуваме: 


ОБЩИНА  БОТЕВГРАД


Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 


ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 


ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО” 


ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:


1. 1бр. Експерт - координатор на услугите


2. 1 бр. Шофьор


3. 2 бр. Здравен консултант


4. 1 бр. Експерт-консултант


5. Домашен помощник -  Точният брой на наетите домашни помощници ще се уточни след като се извършат оценки на потребностите.


Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. 


- „Експерт - координатор на услугите” - 1


Минимални изисквания: висше образование. Наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.


Характер на работата: контролира и координира дейностите по патронажна грижа.


- „Шофьор” - 1 


Минимални изисквания: средно образование. Свидетелство за управление на МПС категория В. Наличието на опит е предимство.


Характер на работата:  управлява закупеното средство за мобилна работа по проекта. 


- „Здравен консултант” - 2


Минимални изисквания: висше образование, ОКС - професионален бакалавър по медицинска специалност.


Характер на работата: предоставят здравни услуги на потребителите.


- „Експерт - консултант“ -  1


Минимални изисквания: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, 4 години професионален опит, наличието в сферата на социалните дейности е предимство.


Характер на работата: следи за спазване на законодателството в областта на закрилата на хората с увреждания при осъществяване на проекта. Контролира качеството на предоставяните социални и здравни услуги по отношение запазване достойнството и независимостта на потребителя. Изготвя за ползвателите на услугите необходимата юридическа документация /договори, декларации, пълномощни/, в случай на настаняване в специализирана институция, болнично заведение или друго. Изготвя документация, свързана с предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /процедури за лични данни, за предоставяне на здравни и социални услуги в домашна среда, декларации и др.


- „Домашен помощник“ 


Минимални изисквания: основно  образование, наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.


Характер на работата:  лица, които предоставят услуги домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. 


Начин на провеждане на подбора:


1. Подбор по подадените документи


2. Интервю


Необходими документи за участие в процедурата по подбор:


- попълнено заявление - по образец


- автобиография - по образец


- копие от диплом за завършена степен на образование


- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо


Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg.


Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.


Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.


Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.


Място и срок за подаване на документите:


Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 15.07.2019г. до 31.07.2019г.  включително.


Телефон за информация: 0723/666 09


Документите за кандидатстване може да изтеглите оттук: ЗАЯВЛЕНИЕ и CV