Община Етрополе спечели проектно предложение за обект: „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от Проект „Красива България“.
Общата стойност на проекта е 351 582 лв., от които съфинансиране на общината: 231 587 лв.


По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
Изграждане на 5 детски площадки за игра за различни възрастови групи – една в близост до централния вход на детската градина и още четири – във вътрешния двор. Площадките ще бъдат изградени върху удъропоглъщаща настилка. Предвижда се доставка и монтаж на общо 26 нови детски съоръжения;
Оформяне на плочник с дървени перголи и чешма;
Изграждане на нови пешеходни алеи;
Презатревяване на зелените площи;
Засаждане на широколистни и иглолистни дървета;
Доставка на нови пейки.
Крайния срок за изпълнение на проекта е 18.11.2019 г.
Източник:  Общината