На 28.07.2011 г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между кмета на Община Етрополе – инж. Богомил Георгиев и г-жа Лиляна Павлова – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия.
Договорът е за изпълнението на проект  „Adequate Social Services in Effective Tandem” („Адекватни услуги в ефективен тандем”), в партньорство с Община Бела Паланка, Сърбия. Проектът е на стойност 369 290 евро, с продължителност 12 месеца.
Предмет на проекта е изграждането на Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания в част от сградата на старата болница в гр. Етрополе и изграждането на Дом за стари хора в гр. Бела Паланка. Съпътстващи дейности по проекта са: изготвяне на Обща стратегия за развитие на социалните услуги в двете общини и обучения на социални работници и служители. Обученията ще включват обмен на опит в социалната дейност на двете общини, тъй като в Община Етрополе има вече функциониращ Дом за стари хора, а Община Бела Паланка разполага с действащ Център за деца с увреждания.
Проект  „Adequate Social Services in Effective Tandem” („Адекватни услуги в ефективен тандем”) ще допринесе за постигане на една от целите на Община Етрополе за развитие на всеобхватни и ефективни социални услуги.
В тази насока Общината изпълнява следните проекти и дейности:
- „Преустройство и промяна на предназначението на 3-етажна масивна сграда с предназначение – “Болница” в “Дом за стари хора” по Проект „Красива България” на стойност 749 594 лв.
- “Подкрепа за достоен живот” – като партньор на Агенция „Социално подпомагане” по ОП “Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на услугата “Личен асистент” на стойност 71 500 лв. с осигуряване на 14-месечна заетост на 20 асистента и услуга за 25 потребители.
- “Нов избор – развитие и реализация” като партньор на Бюро по труда, гр. Ботевград по ОП “Развитие на човешките ресурси” за  осигуряване на обучение и 1-годишна заетост на 38 лица и обучение и 9-месечна заетост на 30 лица.
- „Разкриване на обществена трапезария в община Етрополе” за 100 ползватели, която от м. април, 2011 г. работи със средства от бюджета.
- Осигуряване на почасова заетост  и социална интеграция на безработни лица по НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" с осигуряване на заетост за 8 души за 6 месеца.
- „Почистване на зелени площи, Община Етрополе” по Закона за насърчаване на заетостта, чл. 55.Д на стойност 33 120 лв. – с откриване на 16 работни места;
- Домашен социален патронаж – увеличаване на капацитета от 2011 г. от 100 на 150 човека, като над 50 % от разходите се поемат от бюджета на Общината.
С подкрепата на Община Етрополе по проект „Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност” на Център „Амалипе” бе създаден Център за развитие на ромската общност, в който към момента работят двама модератори, ангажирани да организират събития в общността; да провеждат кампании за превенция на отпадането на деца от училище, превенция на ранните бракове, превенция на изоставянето в институции; предоставяне на услуги в общността.
В края на 2011 г. в Община Етрополе се планира да заработи Център за обществена подкрепа (ЦОП) в сградата на ЦДЯ „Калина Вескова”, гр. Етрополе.
Центърът ще осъществява следните дейности: превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране; превенция на отклоняващото се поведение; обучение на приемни родители и наблюдение и подкрепа след настаняването; обучение на кандидат-осиновители и наблюдение и подкрепа след осиновяването; психологическа подкрепа на деца в риск и на техните семейства.
Текст: Анита Пешева