Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
7 новини с етикет: ОДОБРЕН ПРОЕКТ

Община Етрополе спечели финансиране от Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на проект „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги в гр. Етрополе чрез доставка на ново оборудване и обзавеждане за Дома за стари хора – гр. Етрополе“ по Компонент 1..

Община Етрополе спечели проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в Община Етрополе“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 на..

Община Етрополе спечели проектно предложение за обект: „Изграждане на детски площадки в Детска градина „Слънчице“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ по Проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 181 915 лв., от които..

Община Етрополе спечели проектно предложение за обект: „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от Проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 351 582 лв., от които..

Общините Етрополе, Правец и Ботевград получиха одобрение на проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови  отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна..

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Е С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА'2015“     За поредна година Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда проведе конкурс за проекти на тема „Обичам..

На 28.07.2011 г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между кмета на Община Етрополе – инж. Богомил Георгиев и г-жа Лиляна Павлова – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програма за трансгранично сътрудничество между..