Със свое решение от вчера Общинският съвет подкрепи предложението на Община Ботевград да съфинансира с 20 000 /15%/ лева проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Детелина” в село Скравена.  Останалата част от необходимите средства – 78 768 лв., са осигурени от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/.  


С писмо от 4 февруари тази година директорът на Изпълнителното бюро на НДЕФ е уведомил Община Ботевград, че с оглед на изпълнението на бюджета на Фонда за тази година следва да се представят за последващ контрол документите от проведената обществена поръчка за избор на изпълнител, както и документ, удостоверяващ осигурено собствени финансиране в размер на 15% от общата стойност на договора за изпълнение на проекта. 


Междувременно избраният изпълнител на строително-ремонтните дейности е прекратил едностранно договора си с Общината, поради което е възникнала необходимост от провеждане на нова обществена поръчка. Към настоящия има сключен договор с друг изпълнител – „Билд Инженеринг”. Обстоятелството,  че бе проведена втора обществена поръчка, е довело до промяна в стойността на договора. Вместо с  13 900 лв. общината трябва да осигури съфинасиране в размер на 20 000 лв. Това стана ясно на заседанието на Общинския съвет, което се състоя на 13 юни.