Шестото редовно заседание на Общинския съвет е предвидено за 28.06.2019 г. / петък / от 17.30 часа  в залата на   Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


2. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост – Продажба на имот №205003, находящ се в землището на гр. Етрополе, м. „Върбака”.   Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот  №065035, находящ се в м. „Хаджирашова чешма”, землище на гр. Етрополе.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №  000991,  землище на с. Брусен.  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща ДДС по авансово плащане по ДОГОВОР ЗА БФП № BG06RDNP001-7.001-0144-C01/23.05.2019г. за проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по ДОГОВОР ЗА БФП № BG06RDNP001-7.001-0144-C01/23.05.2019г. за проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща ДДС по авансово плащане по ДОГОВОР ЗА БФП № BG06RDNP001-7.007-0081-С01/03.05.2019г. за проект „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Издаване на Запис на заповед от Община Етрополе в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по ДОГОВОР ЗА БФП № BG06RDNP001-7.007-0081-С01/03.05.2019г. за проект „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Георги Цветанов Павлов. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Донко Стефанов Донов.  Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


11.  Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Ани Гергинова Тодорова. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


12. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Иван Василев Величков. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


13. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Георги Илиев Каменов. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


Снимката е от архива на сайта