На 27.06.2018 г. /сряда/ от 17.30 часа  в залата на Общинска администрация-втори етаж ще се проведе шестото редовно заседание на Общинския съвет.


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно: Изменение на Решение №5/25.01.2018 г., Протокол №1
Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно: Управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски” № 100, блок № 1, УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Помещение – магазин за промишлени стоки, находящ се на бул. „Руски” №100, жилищен блок №1, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе  Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ IV – 163,164, 166, квартал 37 по ПУП на с. Бойковец   Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №  064016,  м. ”Равнището”, землище на  гр. Етрополе Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 040024, находящ се в м. ”Лопянското”, землище на с. Брусен, община Етрополе Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно: Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ по процедура чрез подбор на проекти BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Докл.: Кметът на общината