Общинският съвет ще проведе Пeтото си редовно заседание  на 25.05.2018 г. /петък/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно:  Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2017 г. на Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020 г. Докл.: Кметът на общината


2. Предложение относно: Одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020 г.
Докл.: Кметът на общината


3. Предложение относно: Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ)  Докл.: Кметът на общината


4. Предложение относно: Изменение на Решение №56 от 26.01.2016 г. /Протокол № 5/
Докл.: Кметът на общината


5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост през 2018 година  Докл.: Кметът на общината


6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост  УПИ  ІV – „За училище и общежитие”, квартал 27 по ПУП  на с. Ямна  Докл.: Кметът на общината


7. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот УПИ І – 173, квартал 36 по ПУП на с. Бойковец  Докл.: Кметът на общината


8. Предложение относно: Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост – УПИ І–„За жилищен комплекс и   микротърговски център”, кв. 11 по ПУП на гр. Етрополе  Докл.: Кметът на общината


9. Предложение относно: Учредяване възмездно право на строеж на БТК „ЕАД” върху недвижими имоти – частна общинска собственост  Докл.: Кметът на общината


10. Предложение относно:  Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Иван Петков Станев  Докл.: Кметът на общината


11. Предложение относно: Разрешение за изработване на план за застрояване за поземлен имот №645005 – нов, проектен ( получен от ПИ №№000570, 645004 и №645008) в землището на гр. Етрополе Докл.: Кметът на общината


12. Предложение относно: Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) на с. Брусен в обхват УПИ /парцел/ III-354 и терен за „Озеленяване” на кв.39 Докл.: Кметът на общината
           


13. Предложение относно: Разрешение за изменение на действащия подробен устройствен план-план за регулация ( ПУП-ПР) на град Етрополе в частта на УПИ I – „Жилищен комплекс”, кв.177 Докл.: Кметът на общината
           
14. Предложение относно:  Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Докл.: Кметът на общината
                       
15. Предложение относно:  Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ по процедура чрез подбор на проекти BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Докл.: Кметът на общината


16. Предложение относно: Кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1
Докл.:Кметът на общината`


17. Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г. . Докл.: Председателят на ОбС
           
18. Предложение относно:  Предоставяне на парична помощ на Васил Стоев Василев
Докл.: Председателят на ОбС


19. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Мирослав Илиев Каменов Докл.: Председателят на ОбС
           
20. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Атанас Ценов Симеонов. Докл.: Председателят на ОбС