Общинският съвет ще проведе единадесетото редовно заседание на  27.08.2020 г. /четвъртък  / от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж  


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Етрополе през 2020 г., ВхОБС-208/18.08.2020 г Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе
                             
2. Предложение относно: Включване на СУ „Христо Ясенов”-гр. Етрополе в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година,  ВхОБС-210/18.08.2020 г.  Вносител: Димитър Димитров-  Кмет на Община Етрополе


3. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с по-малко от 10 ученици, през учебната 2020/2021 година, ВхОБС-211/18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


4. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2020/2021 година, ВхОБС-226/20.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


5. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година,  ВхОБС-212/18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХХVII - Общ., квартал 123 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-213/18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост  Имот № 642.25 , находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“, ВхОБС-214/18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост  Имот № 641.17, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“,  ВхОБС-215/18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост  Имот № 641.61, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“,  ВхОБС-216 /18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


10. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот Х–171, квартал 23 по ПУП на с. Брусен , ВхОБС-217/18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе
11. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ ХV–122,  квартал 30 по ПУП на с. Рибарица , ВхОБС-218 /18.08 .2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


12. Предложение относно: Приемане на решение за разкриване на нова социална услуга – делегирана от държавата дейност, реализираща дейността си на територията на община Етрополе, считано от 01.12.2020 година, ВхОБС-219/18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе


13.  Предложение относно: Даване на съгласие на Община Етрополе за партньорство с Кандидата Община Елин Пелин във връзка с кандидатстване по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, Процедура BGENVIRONMENT-3.002 – Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност”,  ВхОБС-220/18.08.2020 г. Вносител: Димитър Димитров -  Кмет на Община Етрополе