Със заключителна пресконференция завърши проектът за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5 многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4”. Събитието се проведе днес от 11 часа в общинската администрация. 


Главна цел на проекта бе подобряване на качеството на живот в Ботевград и намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната, чрез повишаване на енергийната ефективност в пет многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград: МЖС „Орхание“ с адрес: ж. к. „Васил Левски” бл. 1, МЖС „Хармония“ с адрес: ул. „Васил Левски” № 3, МЖС „Боженишки урвич“ с адрес: ул. „Боженишки урвич” № 2, ех. А, Б, В, МЖС „Дружба“ с адрес: бул. „България” № 16 и МЖС „Слънце“ с адрес: ж. к. „Васил Левски” бл. 21.


Проектът бе реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Стойността му е 1 057 537,80 лв., от които 898 907,15 лева са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 158 630,65 лв. е размерът на националното финансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – Община Ботевград, е 83 918,26 лв. 


Проектът бе реализиран за срок от 30 месеца. За това време бяха изпълнени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолация на външни стени; топлоизолация на покривна конструкция; топлоизолация на еркер и под над неотопляем сутерен; подмяна на външна дограма; подмяна на осветителни тела и въвеждане на енергоспестяващо осветление. 


В резултат от изпълнението на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в петте многофамилни жилищни сгради е постигнат и следният ефект: подобрени са експлоатационните показатели на сградите; понижени са разходите за енергия; подобрен е естетическият облик на сградите.


Обновените многофамилни жилищни сгради вече отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност, като допринасят за подобряване условията за живот на 57 домакинства, включващи 121 жители на Ботевград.


Общо за петте многофамилни сгради в рамките на проекта са постигнати спестявания на база първична енергия в размер на 1 149 165 kWh/год. и са редуцирани генерираните емисии парникови газове с 209,32 тона.


След пресконференцията кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов и зам.-кметът РуменХристов официално прерязаха лентата на обновената жилищна сграда на ул. „Васил Левски“ № 3.