С обичайното събитие -  заключителна пресконференция, завърши проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев – 1884“ – Ботевград. Тя се проведе от 11 часа в общинската администрация. 


Проектът бе реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Стойността му е 1 281 910,21 лв., от които 1 018 223 лева са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 179 686,53 лв. е размерът на националното финансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – Община Ботевград, е 84 000 лв. 


Проектът бе реализиран за срок от 30 месеца. За това време бяха изпълнени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на външни стени, на покрив и под; подмяна на дограма; ремонт на ел. инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление; подмяна на тръбна мрежа и котел в голямата зала; подмяна на вентилационни съоръжения; доставка и монтаж на нови климатични централи с рекуператори. За обекта са изпълнени мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, съгласно действащите законови разпоредби. 


Резултатите от изпълнение на проекта са налице: подобряване на енергийните характеристики на сградата и постигане на енергия клас  „А“; понижаване на годишния разход  на първична енергия  с 610 012 kWh; реализиране на енергийни спестявания в  размер на 59,07% спрямо сегашното ниво на потребление и енергия; намаляване на вредните емисии СО2, генерирани от експлоатацията на сградата, с 108,84 t годишно; подобряване условията за работа на служителите на читалището и самодейните състави в града.


След  пресконференцията официално бе прерязана лентата на обновената сграда. Преди това кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов заяви: „Със сигурност имаме най-доброто читалище в Софийска област, благодарение на реализацията на проекта по Оперативната програма. Няма да правя сравнение между това какво е било и какво представлява в момента читалището. Имал съм възможност да съпоставя подобни сгради в други общини и категорично мога да заявя, че  нашата сграда е най-добре структурирана и функционираща като такава, както и по отношение на организационната дейност. Но понеже отчитаме реализация на инвестиционен проект, смело мога да заключа, че община Ботевград разполага с най-доброто читалище в Софийска област.“.