На 13 август се проведе 8-то извънредно заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваше Петко Петков.   Промени в дневния ред бяха направени като бе добавено допълнителна точка относно Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №000991, землище на с. Брусен.
Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно Ново обсъждане на Решение №110 от 17.07.2019 г. Общински съвет – Етрополе, /Протокол №7/, относно обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. Общински съвет – Етрополе отменя Решение №110 от 17.07.2019 г. Общински съвет – Етрополе, /Протокол №7/.
Втора точка от дневния ред бе приета единодушно относно Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №000991, землище на с. Брусен, във връзка с отреждане на имота за "Цех за производство на пелети, дърводелски цех и складове".


Текст и снимка: Общината