На 13 август се състоя публично обсъждане на отчета на общинския бюджет към 31.12.2018 година. Събитието бе открито от председателя на Общински съвет – Етрополе - Марин Маринов.
На отчета на бюджета на Община Етрополе присъстваха Росица Христова и инж. Стефан Борисов – заместник – кметове на Община Етрополе, Марин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе, общински съветници, представители на институции, представители на Общинска администрация и граждани.


Годишният финансов отчет отразява имущественото и финансово състояние на общината, всички факти, явления и процеси, настъпили и протекли в бюджетната организация през отчетния период. Изготвен е в изпълнение на ДДС №20/2004 г., Закона за счетоводството, ДДС №14/30.12.2013г. на МФ за прилагане на счетоводните стандарти в бюджетните организации, ДДС №06 и №07/2008г. във връзка с получаване и разходване на средства от сруктурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд чрез Националния фонд, както и на администрираните от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“. Той е заключителен етап от цялостната счетоводна дейност на общината.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2018 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., указанията на Министерство на финансите, поставени с ДДС №08/21.12.2018 г. 
Отчетните данни към 31.12.2018 година са разпределени за държавни и местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Общият отчет за касовото изпълнение включва отчетите на Общинска администрация и дванадесет второстепенни разпоредители: СУ “Христо Ясенов” Етрополе, ОУ “ Христо Ботев” гр. Етрополе, ОУ “Г. Бенковски” - с.Малък Искър, ОУ “Хр.Ботев” - с. Лопян, ДГ „Слънчице”, ДГ „Еделвайс”, ДГ „Звънче”, Професионална гимназия „Т. Пеев“ –Етрополе, Дом за стари хора, Исторически музей, Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция.
С Решение № 1 от 25.01.2018 г., /Протокол № 1/ на   Общинския  съвет – Етрополе и приложенията към него е приет бюджета на Община Етрополе за 2018 г.,  актуализиран с Решение № 26 от 29.03.2018 г., /Протокол № 3/, с Решение № 96/27.06.2018 г., /Протокол № 6/, с Решение № 99/26.07.2018г.,/Протокол №7/на Общинския съвет- Етрополе и Решение № 151/19.12.2018г.,/Протокол №11/на Общинския съвет- Етрополе.
Актуализираният план на бюджета към 31.12.2018 г. - 16 474 707 лв., а изпълнението към 31.12.2018 г. – 15 892 436 лв. – 96,47%. В т.ч. държавни дейности: актуален план – 7 461 350 лв., изпълнение – 7 105 014 лв. – 95,22%, общински дейности – актуален план – 8 300 357 лв., изпълнение – 8 018 777 лв. – 96,61%, и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – актуален план – 713 000 лв., изпълнение – 768 645 лв. – 107,80%.
Общо държавните приходи за отчетния период възлизат на 7 105 014 лв. – 44,71%  от общия отчет, като в това число влизат собствени приходи – 20 395 лева, субсидии 6 837 626 лева, операции с финансови активи – /-/ 251 426 лв., временни безлихвени заеми – 150 145 лв. и трансфери – 348 274 лв.
Остатъка  от предходната година е  240 532 лева, а  в края на отчетния период възлиза на 491 958 лева.
Общо местните приходи към 31.12.2018 година са 8 787 422 лв. – 55,29%  от общия отчет, в т. ч. собствени приходи 4 619 230 /данъчни – 775 465 лв. и неданъчни – 3 843 765 лв./, субсидии от централния бюджет 1 893 492 лв., получени и предоставени трансфери – 2 144 975 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 212 382 лв., операции с финансови активи –  342 107 лв.
Остатъка  от предходната година е 30 987 лева,  в т.ч. по сметки в лева – 0 лв.  и 30 987 лв. по валутна сметка, а  в края на отчетния период възлиза на 244 599 лв. по бюджетна сметка и 85 918 лв. по валутна сметка.
Най-голям относителен дял в местните приходи имат тези от данъчни приходи, такса за битови отпадъци, такси за технически и административни услуги, приходи от наеми на имущество и приходи от концесии.
Община Етрополе провежда балансирана и справедлива местна данъчна политика. Размерите на местните данъци и такси през 2018 год. не са променяни. През 2018 година са изпратени 31 бр. покани за доброволно изпълнение на юридически лица и 182 бр. на физически лица с просрочени задължения над 100 лв., както и 70 покани по съставени актове за установяване на задължения. По част от поканите има частични плащания, а някои от тях бяха напълно изплатени. По актовете, по които няма плащания предстои да се предприемат мерки за принудително събиране. Предоставена е възможност за проверка на задължения за местни данъци и такса битови отпадъци по интернет на сайта на общината. Това позволява задължените лица да могат да си проверят задълженията и да платят по банков път, чрез „Изипей“ или с пощенски запис, без да идват на място. Инсталирани са и два броя ПОС устройства.


Анализ на разходите:
Разходите на Община Етрополе към 31.12.2018г. са в размер на 15 892 436 лв. Извършените разходи са основно в сферата на образованието. За 2018 г. те възлизат на 5 901 433 лв. или 37% от разходите по функции. Останалите разходи са разпределени както следва:
• Общи държавни служби – 1 660 451 лв. – 10%
• Отбрана и сигурност – 1 129 604 лв. – 7%
• Здравеопазване – 860 682 лв. – 5%
• Почивно дело, култура, вероизповедание – 1 049 770 лв. – 7%
• Социални дейности – 1 189 839 лв. – 7%
• Жилищно строителство и БКС – 3 557 996 лв. – 22%
• Икономически дейности и услуги – 478 809 лв. – 3%
• Разходи, некласифицирани в други функции – 63 852 лв. – под 1%


Приоритетите на общината за 2018 г., заложени в «Бюджет 2018», като: финансова стабилност и дисциплина, по-добра бизнес среда, оптимално използване на възможностите на европейско финансиране през новия програмен период, насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населените места на общината, провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация, подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности са успешно изпълнени и реализирани.
До финансирането на делегирани от държавата дейности с местни приходи за отчетния период е в размер на 768 645 лева.
Просрочените вземания от неплатени в срок задължения към общината в края на отчетния период възлизат на 375 548 лева. Размера на просрочените вземания се формира от  не събрани наеми по договори за помещения, терени и жилища, както и не събрани стари вземания от местни данъци. Просрочени задължения към отчетния период – 548 228 лева.


Изпълнение на инвестиционната програма:
Отчетът на инвестиционната програма е структуриран в две части: „Отчет на основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи” и „Отчет на текущите ремонти”.
Инвестиционната програма е изпълнена в размер на 3 354 612 лв., като източниците на финансиране са целева субсидия от ЦБ в размер на 421 000 лв., преходен остатък от 2017 год. – 411 177 лв., средства от собствени приходи в размер на 405 142 лв., средства от Национален доверителен еко фонд – 117 751 лв. и от ПУДООС – 2 000 223 лв.
Разходите за текущи ремонти са в размер на 368 921 лв. от собствени приходи – 88,47% от утвърдения план.


Справка за проекти
През 2018 г. са реализирани пет инвестиционни проекта с финансиране от републиканския бюджет, а именно: 
• „Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Етрополе“  на обща стойност 2 003 301,34 лв. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
• „Реконструкция на пътен мост над р. Ябланица при пресичането и с ул. „Млада Гвардия“ на обща стойност 311 042,78 лв. Проектът е финансиран от  Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.
• „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок – секции 5 и 6, находящ се в гр. Етрополе, кв.13“ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Общата стойност на проекта е 621 401,89 лв.
• „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 23, находящ се в гр. Етрополе, кв. 8/178“ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Общата стойност на проекта е         458 811,00 лв.
• „Въвеждане на енергоспестяващи мерки на Детска ясла „Патиланци“ – гр. Етрополе“ на обща стойност 136 723,46 лв. Проектът е финансиран по Инвестиционна програма на Националния доверителен еко фонд. За реализирането на проекта Община Етрополе е осигурила съфинансиране в размер на 20 508,52 лв.
В процес на изпълнение бяха два проекта, финансирани със средства от Европейския съюз:
• „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Етрополе“. Проектът се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Общата стойност на проекта е 225 431,25 лв. Срокът за неговото изпълнение е от 01.09.2016г. до 31.12.2019 г.  По проекта всеки ден се предоставя топъл обяд на 100 потребители от община Етрополе , в т.ч. лица и семейства в неравностойно положение, самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, лица с увреждания и лица от уязвими групи от общината.


• „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020г. и е на обща стойност 9 600 617,51 лв. Водещ партньор е Община Ботевград, а Община Етрополе и Община Правец са партньори. Основна цел на проекта е намаляване на замърсяването на околната среда в общините Ботевград, Етрополе и Правец, увеличаване на разделно събираните битови отпадъци и тяхното рециклиране и установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в Регион Ботевград.


През 2018 г. Община Етрополе е кандидатствала по следните оперативни програми:
По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. със следните проекти:
1. „Рехабилитация  на бул. „Александър Стамболийски“. Стойност на проекта: 1 171 854.19 лв. – Проектът е в процес на изпълнение.
2. „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“ – гр. Етрополе – II-ри етап“. Стойност  на проекта: 791 005.19 лв.
3. „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“. Стойност на проекта: 94 183.45 лв. - Проектът е в процес на изпълнение.
4. „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Етрополе“. Стойност на проекта: 1 839 852,87 лв. - Проектът е в процес на оценка.


По „Красива България” мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
1. „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, УПИ I за детски дом, кв. 116 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе“. Стойност на проекта – 351 582 лв., съфинансиране от общината: 231 587 лв. - Проектът е в процес на изпълнение.


Към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
1. „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“.  Стойност на проекта: 1 488 170,76 лв. - Проектът е одобрен за финансиране.
2. „Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе“. Стойност на проекта:  1 798 580,66 лв.


По Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020 г.
1. „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“. Община Етрополе е Водещ партньор на проекта, а партньор е Общинско комунално предприятие „Комнис“ – Бела Паланка, Република Сърбия.
Общата стойност на проекта е 599 959,68 евро, от които 330 898,25 евро представляват бюджета на Община Етрополе. Проектът е в процес на изпълнение.


По Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 201-2020 г.“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“
1. „Интеграция в общността“. Обща стойност на проекта: 700 072,11 лв. Община Етрополе е водещ партньор по проекта, партньори са: СУ „Христо Ясенов“, „Маридел 2012“ ЕООД, Сдружение „Карпе дием“, Сдружение „М.О.С.Т.“ и Сдружение „Център за социална дейност, равен достъп до обучение и професионална реализация – Етрополе“.  Проектът е в процес на изпълнение.


За 2019 г. са планирани още следните дейности:
• „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“ – гр. Етрополе – II-ри етап“ със средства от бюджета на Община Етрополе;- в процес на изпълнение
• „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр. Етрополе“ по Инвестиционна програма на климата на Националния доверителен еко фонд. Общата стойност на проекта е 255 172,27 лв., от които съфинансиране от общината – 38 275,84 лв.; - в процес на изпълнение
• „Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“ с финансиране от „Елаците – МЕД“ АД; - в процес на изпълнение
• „Изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за рехабилитация на Пречиствателна станция за питейни води – гр. Етрополе“ с осигурено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• Кандидатстване на Община Етрополе по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; одобрен в процес на реализация
• Кандидатстване на Община Етрополе по Процедура BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
• Кандидатстване на Община Етрополе по Проект „Красива България“ 2019г. за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. - одобрен
Проектите, изпълнявани от второстепенни разпоредители, са в сферата на образованието. Проекти, които се финансират от УО към МОН са: „Наука и образование за интелигентен растеж ”, „Твоят час” и проект „Коменски”. Размера на изразходваните средства през 2018 год. е в размер на 114 689 лв.


Към 31.12.2018 год. общината има две извънбюджетни сметки и една валутна сметка. 
Общината е получила средства от НФ за изпълнение на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”,  и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” в размер на 289 317 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 37 763 лв., преходен остатък от миналата година 32 965 лв., разходи в размер на 252 903 лв., остатък към края на периода 31 616 лв., средства от европейския съюз – ДЕС по програма  „Коменски“  в размер на 72 645 лв.,  друго финансиране – /-/ 58 541 лв., разходи в размер на 14 104 лв. и от ДФ „Земеделие”  преходен остатък от миналата година 55 607 лв., остатък към края на периода 55 607 лв.
През отчетния период е функционирала една набирателна сметка: за временно съхраняване на чужди средства от внесени гаранции за участие в търгове и гаранции за изпълнение и остатъка към 31.12.2018г. е в размер на 148 200 лв.
Община Етрополе ще продължи да полага усилия във връзка с усвояване на финансов ресурс, предоставян от Европейския съюз, да подготвя качествени проекти за финансиране по ОП „Околна среда”, „Регионално развитие”, „Човешки ресурси”, „Програма за развитие на селските райони” с цел подобряване на инфраструктурата на селищната система. Ефективното използване на средствата от европейските фондове предлага възможност за решаване на проблеми, като: асфалтиране на улици, изграждане и реконструкция на  водопроводна мрежа, саниране на сгради общинска собственост.  


Отчет на общинския дълг към 31.12.2018 год.
Годишният отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга по чл.8а от ЗОД на Община Етрополе към 31.12.2018 г.  е изготвен на основание  чл.9 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет и е неразделна част от Отчета за касово изпълнение на  бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на  Община  Етрополе за 2018 г.
Всички обстоятелства по възникването и управлението  на общинския дълг се  вписват в Централния  регистър на  общинския дълг, който е създаден  и се поддържа  в Министерство на финансите.
Към 31.12.2018 год. Община Етрополе има два кредита към Фонд ФЛАГ в размер на 3 280 517 лв. с остатъчен размер на дълга 1 526 767 лв. Към 31.12.2018 год. общината има разрешен кредит от ЦКБ АД, клон Етрополе в размер на 1 100 000 лв., който е със срок на погасяване 25.11.2023 г.
Изплатени са лихви по кредити в размер на 63 852 лв.
Търговските дружества с общинско участие в капитала нямат поети дългове и издадени гаранции в периода 01.01.2018 г.- 31.12.2018 г. 
Община Етрополе приключи финансовата година с изпълнени фискални правила и показатели на Закона за публичните финанси, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси.  Изпълнението на бюджета на община Етрополе за 2018 г. се характеризира с публичност и прозрачност на дейностите и балансирано и ефективно разходване на финансовите ресурси при запазена бюджетна стабилност.
В потвърждение на гореказаното е и получения на 30.07.2019 г. в община Етрополе проект на одитен доклад на Сметна палата, в който палатата изразява мнение, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Етрополе към 31.12.2018 г. и поради това не се изисква модификация на одитното мнение /заверка без резерви/.


Снимки:Интернет