Общинският съвет ще проведе Деветото редовно заседание на 21.08.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Отчет  на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2018 г.
Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
2. Предложение относно:  Приемане на  Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
3. Предложение относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Решенията от Общинския съвет – Етрополе  за периода от 01.01.2019 година до 30.06.2019 година Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
4. Предложение относно:  Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
5. Предложение относно: Безвъзмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, по реда на чл. 54 от ЗДС Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
6. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот , УПИ III-9, кв.3 по ПУП на с. Малки Искър Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
7. Предложение относно: Управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, квартал 73 по опдробния устройствен план на гр. Етрополе  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
8. Предложение относно: Управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на първия етаж в жилищен блок №1, УПИ II – „За жилищно строителство” квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
9. Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение №47 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Етрополе, относно допускане изменение на действащия подробен устройствен план на град Етрополе в частта на УПИ I –„Градска болница и поликлиника”, кв. 16, гр. Етрополе Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
10. Предложение относно: Допускане изменение на подробния устройствен план на гр. Етрополе в частта на улица с о.т. 163-164 и УПИ I, УПИ II,  УПИ III и УПИ IV от кв. 54                   Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
11. Предложение относно: Безвъзмездно предоставяне на спортен обект – общинска собственост на Сдружение в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ „ЕТРОПОЛЕ” Вносител: Стефан Борисов –За  Кмет на Община Етрополе, съгласно Заповед №РД-15-490/09.08.2019 г.
12. Предложение относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на община Етрополе  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
13. Предложение относно: Изпълнение на договор по Процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Министерство на труда и социалната политика  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
14. Предложение относно: Kандидатстване за  предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“  Вносител: Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
15. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Силия Николаева Недялкова Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
16. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Георги Петров Христов
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
17. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Наталия Василева Петкова Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет