„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:
Началник-склад „Площадки за временно съхранение на отпадъците“


Изисквания към кандидатите:
Tехническо образование (Висше техническо образование ще се счита за предимство);
Специализации и опит в областта на управление на отпадъците на специализирани за целта площадки;
Компютърна грамотност;
Свидетелство за управление на МПС – категория „В“;
Свидетелство за правоспособност за работа с електро и мотокари.
Основни задължения и отговорности:
Организира и контролира дейността по приемане на отпадъците от дейността на Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед“ АД на отредените за целта площадки, за правилното им съхранение и предаването им на лицензирани лица.
Води съответната отчетност.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 06.09.2019 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 


Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.