На обществено обсъждане днес бе представен отчетът на администрацията за изминалата финансова година. Ирина Григорова – директор на дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“, подчерта, че през 2018 г. Община Ботевград е превела всички субсидии на второстепенните разпоредители и е приключила бюджетната година с разплатени разходи и без просрочени задължения. 


Приходната част на бюджет, приет с Решение  № 24 от 30.01.2018 год., бе в размер на 24 787 950 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с местен характер. С последващи писма и актуализации на Министерство на финансите и трансфери се пристъпи към промяна на бюджетната рамка. Към 31.12.2018 год. тя бе в размер на 29 506 793 лв.


През отчетният период беше осигурена добра финансова стабилност. Бюджетните заведения и дейности своевременно разплащаха задълженията си към доставчиците на стоки и услуги. Засилената бюджетна дисциплина осигури необходимата гъвкавост при спазване на правилата за делегираните от държавата дейности. Създадоха се условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности, отчете Ирина Григорова. 


Към 31.12.2018 г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности  от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на  13 501 439 лв. при уточнен годишен план 14 188 553 лв.


Изпълнението на собствените приходи за местни дейности е в размер на  9 533 237 лв. при първоначален годишен план 9 539 400 лв. Изпълнението в проценти е 99.93. 


Постигнато е много добро изпълнение на годишния план за приходите от имуществени данъци - 99.95 на сто.


Годишният план на постъпленията от неданъчни приходи и други приходи е изпълнен на 99.92 на сто. 


Годишният план за постъпленията от такса битови отпадъци е изпълнен на 134.87 на сто. Постъпленията от такса за битови отпадъци възлизат на 2 683 187 лв. „Приходите, които ни вдигнаха процента на събираемост, се дължат на действията на НАП – Стара Загора, благодарение на които бяха събрани вземанията от физическото лице Ангел Стойчев – собственик на бившия завод за автобуси „Чавдар“, обясни Ирина Григорова.


От общата изравнителна субсидия на Община Ботевград - в размер на 2 245 300 лв., е удържана сумата от 547 648 лева, представляваща финансова корекция по проекта за градската пречиствателна станция за отпадни води, реаризиран по време на предишното управление на общината.  


Целева субсидия за капиталови разходи възлиза на  932 300 лв. 


За дванадесетте месеца  на 2018 г. са усвоени 26 166 203 лв. при уточнен план 29 506 793 лв. или 88.67 %, както следва:


Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности, са в размер на 14 212 397 лв. Трудовите разходи представляват 54.32 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период. Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 6 739 800 лв. - 25.76 на сто  от общия обем на разходите, извършени през отчетния период.


Разходите за субсидии и други текущи трансфери възлизат на 2 572 868 лв. - 9.83 на сто от общия обем на разходите. Капиталовите разходи за периода са в размер на 2 641 138 лв. Те представляват 10.09 на сто от общия обем на разходите.


За периода Община Ботевград отчита инвестиционни разходи в общ размер на 8 875 317 лв., осигурени от собствени средства и от програми, финансирани от ЕС.


Това са по-важните цифри от отчета за изпълнение на Бюджет 2018. 


Да припомним, че след обстойна проверка на счетоводното отчитане на всички стопански операции на Община Ботевград, финансовият отчет получи „заверка без резерви”. Становището на Сметната палата е, че той дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Общината към 31.12.2018 г..