В събота - 12 октомври, изтича срокът за вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. 


За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят  попълва заявление (Приложение №13-МИ) - образец от изборните книжа, с което заявява желание да бъде вписан в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г.  


Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г. 


Избирателите подават заявленията, както следва:


- за Ботевград – в стая №5 /етаж I-ви/ в сградата на общинска администрация  Ботевград; 


- за населените места от общината - в кметствата и кметските наместничества; 


Допълнителна информация и справка в класификатора на постоянните и настоящите адреси може да направите на телефони: 0723/69-150, 0723/69-144, 0723/69-114;   


Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 12.10.2019 г. 


Гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.


Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №17-МИ от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.


Заявленията (Приложение №17-МИ от изборните книжа) се подават, както следва: 


- за Ботевград - в стая №5, етаж – I-ви в сградата на община Ботевград; 


- за населените места от общината - в кметствата и кметските наместничества; 


Краен срок за подаване на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия – 12.10.2019 г.