Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от общинската администрация напомнят, че на 25.05.2024 г. изтича срокът за:


- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;


- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;  


- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК. 


Заявленията се подават до кмета на общината/кметовете на кметства или кметските наместници:


- за Ботевград – в стая №5, етаж I-ви в сградата на Община Ботевград; 


- за населените места от общината - в кметствата и кметските наместничества.  


Избирателите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес: https://regna.grao.bg/.


Не се изисква наличие на електронен подпис. 


Избирателите могат да проверят номера и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласуват на 9 юни 2024 г. на адрес http://www.grao.bg/elections/