Община Ботевград публикува отчет за изпълнение на дейностите през изминалите четири години.


Работата на общинското ръководство и администрацията през мандат 2015 – 2019 година беше насочена към изпълнение на поетите ангажименти и заложените цели и задачи в Програмата за управление 2015 – 2019 година.


Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Ботевград. Структуриран е така, че отразява в съдържателен аспект работата на отделните структурни звена на Общината, както и постигнатите резултати по вид дейности и населени места.


Можете да се запознаете с Отчет за мандат 2015-2019 г. на кмета на Община Ботевград ТУК.