Второ  – извънредно заседание  на 21.11.2019 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение ВхОБС-329/19.11.2019 г.  относно  създаване на временна комисия за  изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
2. Предложение ВхОБС-330/19.11.2019 г. относно определяне представител на Общинския съвет в състава на Областния съвет за развитие на Софийска област
Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
3. Предложение ВхОБС-328/19.11.2019 г., относно определяне на представител  на Община Етрополе в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-София
Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
4. Предложение ВхОБС-331/20.11.2019 г., относно определяне основна месечна заплата на Кмета на кметство Малки Искър
Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет