Пред местните медии днес кметът Иван Гавалюгов направи разяснение по възникналата ситуация с решението на Върховния административен съд, което отменя решението на Административен съд – София област и остава в сила решението на КПКОНПИ за установяване конфликт на интереси при негови действия, извършени на 15. 12. 2015 год. 


Той представи кратка хронология на събитията и обясни защо се е стигнало до тази ситуация, като посочи, че прави това, за да отпаднат всякакви възможни интерпретации и съмнения. 


Ето какво заяви Иван Гавалюгов:


В случая става дума за издаване на заповеди от моя страна, с които прекратявам административно производство срещу фирма „Атлантис  НЕТ, на която бях управител преди да стана кмет на община Ботевград.  


До издаването на тези заповеди се стигна поради настояване на Прокуратурата за приключване на казус, започнал по време на управлението на Георги Георгиев и иницииран от него. 


Всеизвестна, така да се каже публична тайна, е моята позиция спрямо неговите действия. Това го е провокирало, типично в негов стил, да окаже административен натиск, който се изразяваше в извършване на редица проверки срещу моята фирма, целта на които бе да се установят нарушения, респективно незаконен строеж. Въпреки че бяха предоставени  документите – разрешение за строеж на въздушна далекосъобщителна мрежа с удостоверение за въвеждане в експлоатация, проверяващите  констатират незаконен строеж и предлагат на тогава действащия кмет премахване му. В законоустановения срок, аз, в качеството си на управител тогава, възразих срещу този констативен акт. Съответно не последва издаване на заповед за премахване. Междувременно тогавашният градоначалник информира и Прокуратурата за извършените проверки, която му оказала да бъде информирана за завършване на процедурата. Тези констативни актове са от 2014 год., но повече от година след това няма никакъв отговор от страна на Общината за приключване на проверките. 


В моя мандат получих няколко писма от Прокуратурата – три на брой, с доста императивни срокове за отговор, на последното от които отговорих. Това всъщност беше поводът да прекратя процедурата по единствения възможен законосъобразен начин. И все още съм с ясното съзнание, че това ми действие по никакъв начин не е навредило на интересите на Община Ботевград, нито пък е облагодетелствало което и да частно лице. 


Проверките срещу фирма „Атлантис НЕТ обаче не приключват. Те са подновени през 2017 год. по сигнали на Мартин Тинчев – народен представител от ГЕРБ, до различни институции. РДНСК извършва проверка и установява, че мрежата е законно изградена. Следва проверка на висшестоящата инстанция – Дирекция за национален строителен контрол, която констатира същото. Явно недоволен от този резултат, Мартин Тинчев подава сигнал до главния прокурор на Републиката, че въпреки наличните разрешения, счита, че мрежата е незаконно изградена. Той стига до там, че иска, чрез Прокуратурата и чрез дело, обявяване на нищожност на разрешението за строеж и удостоверението за въвеждане на експлоатация. Делото приключва с отхвърляне на искането на прокурор от Софийска окръжна прокуратура. Решението на Административния съд не е обжалвано. 


Длъжен съм да обясня фактологията, за да стане ясно, че мрежата е абсолютно законно изградена, а констативните актове са неоснователно издадени от Георги Георгиев. 


Единственият възможен начин, по който и той е трябвало да реагира на базата на наличната документация и на база възраженията, е да прекрати това производство. Той не е издал заповед за премахване, защото много добре е знаел, че тя ще „падне“ в съда, поради своята несъстоятелност и неоснователност. 


Ако нямаше прокурорски разпореждания, със сигурност този казус изобщо нямаше да бъде разглеждан, но щяха да останат висящи едни констативни протоколи.


Само и единствено във връзка с разпореждане на Прокуратурата извърших тези свои действия. Именно те са сламката, за която моите опоненти се хващат.


Процедурата за установяване на конфликт на интереси започва през 2017 год.- октомври месец. Защо се е проточила толкова дълго, за мен – по не съвсем известни причини. Януари месец 2019 година излиза решение на вече новата комисия – КПКОНПИ, по новия закон, която казва, че има конфликт на интереси на кмета на Ботевград във връзка с подписването на въпросните заповеди, които са изготвени от съответните експерти в общинската администрация. Оспорих решението. Първата инстанция – Административен съд – София област излезе с решение – доста дълго, добре аргументирано и обстойно, което отменя като незаконосъобразно решението на Комисията за предотвратяване конфликт на интереси. От своя страна тя оспори това решение пред ВАС. В рамките на три месеца беше насрочено ново дело, не искам да коментирам дали умишлено, или не – веднага след изборите. Решението вече е факт. Приемам го такова, каквото е. Разбира се, имам своето мнение по въпроса, но не бих желал да коментирам, защото няма да е коректно да казвам, че единият съд е действал правилно, а другият не е. Нека всеки сам да си направи изводи. 


Не искам да казвам, че е оказан натиск, мога само да си го мисля, но не мога да го твърдя. 


Сигурно по-интересно е какво следва оттук нататък. По закон Общинската избирателна комисия е органът, който може да прекрати правомощията на един кмет при установяване на конфликт на интереси или съответно да не ги прекрати.


Получих доста обаждания от познати, близки, граждани, които се вълнуват. В медийното пространство и социалната мрежа има доста интерпретации по темата. Затова е нормална да заема своята позиция и да изясня казуса. 


Да, действително може да се каже, че е някакъв вид прецедент, тъй като конфликтът на интереси е установен по време на действие на стария закон.


През 2018 година има нов закон, който заменя стария и съответно процедурата се приключва по действащия в момента на подаване на сигнала и на извършеното нарушение, така да го наречем образно. Така че и аз не мога да кажа категорично какво следва. Това остава в компетенциите, правомощията, тълкованията на Общинската избирателна комисия. Решенията са обжалваеми от заинтересованите страни.


Към настоящия момент и занапред, не мога да кажа, разбира се, докога, ще продължа да изпълнявам функциите на кмет на Община Ботевград, което никога за мен не е било самоцел. Знам, че имам своите противници. Определено с доста сериозни финансови и властови инструменти. Използват ги явно по начин, по който са защитени техните интереси.


Сериозният ми конфликт, най-общо казано, е моето виждане, че общественият интерес е приоритетен, над частния, особено когато се разпределят обществени ресурси. Моите опоненти считат, че общественият ресурс първо трябва да служи за частна полза, а каквото остане, да се защити в името на обществения интерес. 


Споменах името на Мартин Тинчев като официален сигналоподател, само че той не действа сам. Има си своите, така да се каже, покровители и идеолози. Знам само, че фамилията на едни от хората, които сериозно са притеснени и не са съгласни с моята позиция на кмет, е Златеви. Не мога да кажа коя от всичките в България, но това мога да потвърдя като информация, достигнала до мен. 


Мога да уверя всички участници в този процес срещу мен, че моите действия, въпреки техните усилия, по никакъв начин няма да се променят. Нито моя начин на мислене, нито на действие, нито вижданията ми как трябва да се развива една община и какви трябва да са взаимоотношения в едно съвременно модерно общество. Оценка за това мое мислене и действия ми дадоха съвсем наскоро жителите на община Ботевград, което ми дава още веднъж увереност, че пътят, по който върви нашата община, макар и труден, и трънлив, е правилният път. Казах го и при моето встъпване в длъжност, че предстои един стръмен, трънлив и труден път пред община Ботевград, като имах предвид и това. Тези действия на различни хора, облечени под една или друга форма във власт, които се опитват да отклонят града ни и общината в друга посока – по-удобна за тях. Докато аз съм кмет на община Ботевград, няма да позволя това да се случи, тъй като твърдо вярвам в принципите и ценностите, които изповядвам. И вярвам, че повечето местни жители ги споделят.