Трето  – редовно заседание  на 30.12.2019 г. /понеделник/ от 14.00 часа в залата на Общинска администрация - втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение ВхОБС-377/23.12.2019 г., относно: Актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2019 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


2. Предложение ВхОБС-379/23.12.2019 г., относно: Приемане на план сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


3. Предложение ВхОБС-367/19.12.2019 г. относно:  Създаване на  постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
           
4. Предложение ВхОБС-368/19.12.2019 г. относно:  Създаване комисия във връзка с Методиката за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
           
5. Предложение ВхОБС-369/19.12.2019 г. относно: Определяне на делегат на Общински съвет-Eтрополе в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
        
6. Предложение ВхОБС-370/19.12.2019 г. относно: Членство на Председателя на Общинския съвет в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе
        
7. Предложение ВхОБС-357/11.12.2019г. относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и Районен съд -Етрополе Вносител: Венета Гергова –общински съветник
           
8. Предложение ВхОБС-372/20.12.2019 г., относно:  Стратегия за управление на общинската собственост за мандата 2019-2023 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
              
9. Предложение ВхОБС-373/20.12.2019 г., относно:  Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
              
10. Предложение ВхОБС-371/19.12.2019 г., относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ Вносител: Марин Маринов - Председател на ОбС- Етрополе             


11. Предложение ВхОБС-351/09.12.2019 г., относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Иван Ганчев Йотов Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


12. Предложение ВхОБС-352/09.12.2019 г., относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Цено Василев Димитров Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
              
13. Предложение ВхОБС-353/09.12.2019 г., относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Иван Иванов Донков Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


14. Предложение ВхОБС-354/09.12.2019 г., относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Цоко Владов Миков Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
              
15. Предложение ВхОБС-355/09.12.2019 г., относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Петър Пешов Петров Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
              
16. Предложение ВхОБС-356/09.12.2019 г., относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Петър Стоянов Делибашев Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе


17. Предложение ВхОБС-380/23.12.2019 г., относно:  Обезщетение със земеделски земи от Общинския поземлен фонд на наследници на Мария Павлова Вушова Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
              
18. Предложение ВхОБС- 365/18.12.2019 г., относно: Кандидатстване на Община Етрополе по Проект „Красива България” – Кампания 2020 г. Вносител:  Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе
              
Марин Маринов:  /п/      
Председател на Общинския съвет