От 16:00 часа вчера, 22.12.2015 г., беше Четвъртото редовно заседание на Общинския съвет. Присъстваха 16 общински съветника, защото го нямаше Цветолюб Пенчев.
По предварително раздадения дневен ред нямаше промени. Не остана нито една от точките без съответното решение. Според характера на предложенията докладваха кметът Димитър Димитров и председателят на ОбС Марин Маринов.


• По 1-ва точка: Предложение относно отмяна на т. 2-ра от Решение № 80 от 02.03.2012 г., протокол № 9 и изменение на Решение № 159 от 28.12.2009 г., протокол № 16 на Общинския съвет с което е приета Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от община Етрополе съветниците приеха единодушно  предложенията на Боряна Керемидска и Володя Вълов методиката да се актуализира и да бъде обсъдена на следващото заседание.


• По 2-ра точка: Предложението относно актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2015 г. в размер на 10 720 173 лв.предизвика най-много дебати.
Становища изказаха две комисии - тази по бюджет и финанси и комисията по териториално и селищно устройство, като подкрепиха основното предложение.
Възникнаха обаче доста въпроси:
Владимир Александров: Кой път в с.Ямна е асфалтиран за 15 хил.лв. и в какво се състои ремонта на площадката в кв. "Осем"?
Васил Г. Василев: Кое е струвало 4 500 лв. за ремонта на покрива на ЦДЯ "Патиланци"?
Лъчезар Лазаров: Къде са вложени парите за ремонт на ОУ "Хр.Ботев" гр.Етрополе на стойност 14 000.лв.?
Боряна Керемидска попита председателя на Общинския съвет  защо са заседавали само две комисии, като са направени предложения за размествания в много пера по бюджета, които засягат работата на всички комисии.?
Отговора на Марин Маринов: Всеки общински съветник има на разположение информацията и може да прецени дали са основателни направените промени. Приемам за правилно да бъдат обсъждани тези въпроси във всички комисии.
Всеки ремонт ще бъде проверен. Разместването не се дължи на дейности под ръководството на сегашното общинско управление.
На голяма част от въпросите отговор даде Венета Гергова - бивш заместник-кмет на Община Етрополе.
В крайна сметка основното предложение стана решение с 11 гласа "за" и 5 "против” - общинските съветници от групата на БСП.


• По предложението в 3-та точка, относно приемане на план-сметката за разходите по дейностите, свързани с такса битови отпадъци също имаше дебати.
В крайна сметка, отново с 11 гласа „за" и 5 гласа „против" – групата на БСП беше прието основното предложение за промени в таксите, както следва:
• съд от 120 л. - 180 лв.
• съд от 240 л. - 230 лв.
• съд тип „бобър" - 800 лв.
Кметът Димитър Димитров допълни, че е поет ангажимент и са доставени 120 кофи за смет от съответната фирма, като ще бъдат раздавани по определен ред. Постъпилите  молби  са за около 600 кофи. Предстои тяхното разглеждане и оборудването с нови съдове ще продължава.


• Точка четвърта от дневния ред: Кандидатстване на Община Етрополе по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия с проект за реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад - етап 2 стана решение с 16 гласа „за". 
 
• Точка 5. третира още едно кандидатстване на Община Етрополе по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия с проект за подобряване на туристически атракции и маркетинг на съвместен туристически продукт: развитието на туристически пакети, рекламни каталози, посещения на туристически забележителности, участие в туристически борси, доставка на екообзавеждане, оборудване на музей, разходи по дейностите.
Проектът за решение по тази програма стана решение с 16 гласа „за".


• Точка 6. Кандидатстване на Община Етрополе по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия с проект за интеграция на младите хора в общините Етрополе и Бела Паланка чрез спорт и здравословен начин на живот.
Основното предложение по тази точка беше прието със 16 гласа "за".
 
• Основните предложения по точките 7,8,9,10,11,12,13 и 14, свързани с
възстановяване на земеделски земи бяха приети единодушно с 16 гласа „за".


• Предложението по точка 15 от дневния ред стана решение с 16 гласа „за",. Одобрен е подобрен устройствен план - парцеларен план /ПУП -ПП/ за линеен обект „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни", преминаваща през територията /урбанизирана и неурбанизирана/ на община Етрополе, засягащо земеделски имоти, полски и горски пътища, улици и път 11-37 от републиканската пътна мрежа, водни течения и водни площи и земи от горска територия, собствеността, на които е частна, общинска и държавна.
С единодушно решение се одобри и задание за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот в местността „Дангалийско", землище на град Етрополе, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.


• По 17 точка от дневния ред беше взето решение за отпускане на финансова помощ в размер на 5000 лв., за лечение на Валерия Георгиева Христова от град Етрополе, която има онкологично заболяване и се нуждае от продължително, скъпоструващо лечение в чужбина на стойност 42 500 евро.
Това предложение породи дебати относно методиката за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се граждани и се стигна до становището за нейното актуализиране и повторно разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет.