На 30 декември   от 14:00 часа в залата на Общинска администрация – Етрополе се проведе заседание на Общински съвет – Етрополе. От заседанието по уважителни причини отсъстваха Пламен Патев, Мила Манчева, Кристина Савова – Димитрова и Венета Гергова.


Към предварително обявения дневен ред бяха приети допълни две точки относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе и Създаване на постоянни комисии на Общинския съвет и определяне състава им.


Първа точка от дневния ред бе приета с 12 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ (Ивайло Георгиев от ПП БСП) относно Актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2019 г. Общински съвет – Етрополе приема Актуализация на бюджета към 31.12.2019 г. в размер на 18 668 020 лв.


Втора точка от дневния ред бе приета с 11 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ (Николай Николов от ПП ГЕРБ и Лъчезар Лазаров от ПП БСП) относно Приемане на план сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в дела или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 година.


Трета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Избор на постоянна комисия във връзка със Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Комисията е в състав: Председател Кристина Любомирова Савова – Димитрова и членове Боряна Керемидска, Венета Гергова, Владимир Александров, Янка Цветкова и резервен член Христо Андреев.


Единодушно бе приета четвърта точка относно Създаване Комисия във връзка с Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на жителите от община Етрополе. Комисията е в състав Председател: Росица Христова – заместник – кмет на Община Етрополе  и членове: д-р Надя Павлова – общински съветник, д-р Владимир Китов – общински съветник, Янка Цветкова – общински съветник и Виолета Цветанова – Станчева – гл.експерт „Социални дейности, здравеопазване и заетост“ при Общинска администрация.


С 13 гласа „за“ бе прието Определяне на делегат на Общински съвет – Етрополе в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. За делегат бе определен Марин Василев Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе.


Точка шест от дневния ред бе приета с 13 гласа „за“ относно Членство на Председателя на Общинския съвет в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. С това Решение се дава съгласие Председателят на Общински съвет – Етрополе Марин Василев Маринов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.


Точка седма от дневния ред е приета с 13 гласа „за“ относно Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и Районен съд – Етрополе.


Единодушно бе приета и точката за Стратегия за управление на общинската собственост за мандата 2019-2020 година. 


С мнозинство бе приета и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година.


Точка десет бе приета с 13 гласа „за“ относно Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ. Определя се годишна наемна цена за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, създадени по реда на чл. 37 в, от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година.


Точките от 13 до 16 бяха приети относно представяне за възстановяване на земеделски земи на наследници.


Точка 17 от дневния ред не бе приета относно Обезщетение със земеделски земи от Общинския поземлен фонд на наследници на Мария Вушова.


Следващата точка 18 от дневния ред бе приета с 13 гласа  „за“ относно Кандидатстване на Община Етрополе по Проект „Красива България“ – Кампания 2020 г.  Общински съвет Етрополе дава съгласие Община Етрополе да кандидатства по Проект „Красива България“ – Кампания 2020 г. с проектно предложение: Изграждане на детски площадки в УПИ I  за детски дом, кв. 63 по плана на гр. Етрополе, Община Етрополе. Общински съвет – Етрополе дава съгласие Община Етрополе да осигури необходимото съфинансиране в размер на 90 958 лв., представляващи 50 % от общия бюджет на проекта.


Точка 19 от дневния ред относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе бе приета с 10 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“ (Николай Иванов от ПП ГЕРБ, Надя Павлова и Лъчезар Лазаров от ПП БСП).


Последната точка от дневния ред бе приета с 13 гласа „за“ относно Създаване на постоянни комисии на Общинския съвет и определяне състава им. Създават се 6 постоянни комисии на Общински съвет  в състав:


1. Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси:
Председател: Пламен Патев
и членове:  1. Ивайло Георгиев
2. Венета Гергова
3. Боряна Керемидска                               
4. Линко Лилов


2. Териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми:
Председател: Венета Гергова
и членове:  1. Кристина Савова -Димитрова
2. Васил Василев
3. Владимир Александров
4. Мила Манчева


3. Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите.
Председател: Владимир Китов
и членове:  1. Николай Иванов
2. Надя Павлова
3. Лъчезар Лазаров
4. Янка Цветкова
                                                     
4. Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция с ромите и други малцинствени групи
Председател: Ивайло Георгиев
и членове:   1. Васил Василев           
2. Николай Иванов
3. Христо Андреев         
4. Христо Стаменов
                              
5. Просвета, култура, вероизповедания:
Председател: Христо Андреев
и членове:   1. Пламен Патев
2. Владимир Александров
3. Лъчезар Лазаров                              
4. Мила Манчева
                              
6. Административно управление и обслужване на населението:
Председател: Боряна Керемидска
и членове:   1. Линко Лилов
2. Кристина Савова-Димитрова
3. Янка Цветкова
4. Надя Павлова


ТЕКСТ И СНИМКА: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ