Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, обявява подбор за свободно работно място за длъжност „Старши специалист в АИС” към Агенция по заетостта с място на работа Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград, Отдел „Активна политика на пазара на труда“.


Минимални изисквания:


- образование – професионален бакалавър


- професионален опит – минимум 1 година


- работа с компютър (Microsoft office) на отлично ниво


Допълнителни умения и квалификации:


- професионален опит – минимум 1 година;


- знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – ДРСЗ и ДБТ, ЗНЗ и Правилника за прилагането му, ЗА, ЗДСл, КТ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;


- умения за познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересованите страни; обективност на преценката;


- отлични умения за работа с компютър – готови програмни продукти и Интернет.


Основна месечна заплата за длъжността - 660 лв.


Провеждане на подбор: по документи, решаване на тест и интервю.


 Необходими документи за кандидатстване:


- заявление за участие в подбор – по образец;


- ксерокопия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;


- ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен, или осигурителен стаж);


- декларация по образец (образец 1 и образец 2);


- автобиография (CV) – европейски формат.


Документите могат да бъдат получени на място в дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.


Контакти: Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документи за участие в подбора в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, пл. „Незнаен войн”  № 7.


Краен срок за подаване на документите: 14 дни след обявяване на подбора на Интернет страниците на местни медии.


гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” № 7, тел.: 0723/60-161, 0723/60-162 e-mail: bt802@botevgrad.com, web: bt.botevgrad.com