Kа 21.01.2020 г. от 17:00 ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871” гр. Етрополе се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Етрополска община за 2020 година. По този повод представяме на вниманието на нашите читатли рамката на бюджета.


Проекта на бюджет на Община Етрополе за 2020 година е съобразен с принципите на управление, залегнали в мандатната програма за мандат 2019-2023 година, целяща постигане на сигурност и развитие, достойна среда за живеене, съвременна инфраструктура, съвременни условия за образование, здравеопазване, бизнес и инвестиции, град с богат културен и спортен календар, туристически атракции и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност.
Предложеният проект на бюджет за 2020 година на Община Етрополе е разработен в съответствие с изискванията на:
1. Закон за държавния бюджет на Република България/ЗДБРБ/ за 2020г.
2. ПМС №381 от 30.12.2018г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020г.
3. Закон за публичните финанси.
4. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе.
5. Промените на данъчните, осигурителни, социални, образователни, здравни и други нормативни актове, свързани с финансирането на дейностите по общинския бюджет.
Бюджет 2020г. е съобразен с:
1. „Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Етрополе през 2020г.”
 2. Тригодишната бюджетна прогноза за местни приходи и разходи на Община Етрополе за периода 2020-2023 година.
 3. Предложения на второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните звена на бюджетна издръжка към общината.
Приоритети на общината за 2020г. са:
1. Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;
2. Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране през новия програмен период;
3. Насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населените места на общината;
4. Провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
5. Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности.
Общият размер на проектобюджета за 2020г. на Община Етрополе е 15 869 936 лв.
Приходи за 2020 г. - 15 869 936 лв.
- Държавни приходи          8 980 136 лв.
- Местни приходи               6 889 800 лв.


Разходи за 2020 г.-   15 869 936 лв.
 Разходи за държавни дейности                          8 980 136 лв.
-  Разходи с общински характер                            6 067 300 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности                 822 500 лв.


Общинският бюджет включва:
1. Приходи с държавен характер: предоставените от държавата трансфери са на база Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 година, указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 година и РМС № 208/16.04.2019г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., изменено и допълнено с РМС №644/01.11.2019г.
2. Приходи от: местни данъци, такси, услуги, предоставяни от общината, разпореждане с общинска собственост, глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки, други постъпления, помощи и дарения, концесия.
Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и местните такси и цени на услуги на територията на общината;  Продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи.
Общинският бюджет включва още:


 3. Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.
 4. Бюджетно салдо.
 5. Финансиране. 
1. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 8980136
1.1. Обща субсидия за държавни дейности 8322717
1.2. Операции с финансови активи и пасиви 657419
В т.ч. преходен остатък от 2019 год. 657419
2. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 6889800
2.1. Имуществени данъци и други данъци 939000
2.2. Приходи и доходи от собственост 203000
2.3. Общински такси и други приходи  928500
2.4. Събран и внесен ДДС и други данъци -115000
2.5. Приходи от продажба на общинско имущество 98000
2.6. Приходи от концесии 3100000
2.7. Трансфери за местни дейности 1093400
2.8. Целева субсидия за капиталови разходи 499300
2.9. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджет 60000
2.10. Операции с финансови активи и пасиви 83600
В т.ч. преходен остатък по левова сметка  1090669
В т.ч. преходен остатък по валутна сметка  44615


6. Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности.
Въз основа на разчетените с РМС стойностни и натурални показатели по стандартите за делегираните от държавата дейности е определено и съответното разпределение на средствата от общата субсидия за делегирани от държавата дейности през 2020 год. Измененията на общия ресурс и на стандартите по функции е в размер до 10% увеличение.
Значителен дял от увеличението на субсидиите заема общата субсидия за делегирани от държавата дейности за ф.“Образование“./до 15% в детските градини, до 16% в неспециализираните училища и професионалните гимназии/. Увеличенията в делегираните от държавата дейности и в другите функции са предимно за осигуряване ръста на възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.


3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 8980136
3.1. Общи държавни служби 661300
3.2. Отбрана и сигурност 246514
3.3. Образование 6746842
3.4. Здравеопазване 570415
3.5. Социално осигуряване и грижи 491791
3.6. Почивно дело, култура 263274
3.7. Икономически дейности и услуги 0


Разходите за местни дейности са на база очаквани реалистични приходи, разпределени спрямо отчетните данни за местни дейности за последните години и внесените предложения от второстепенните разпоредители.


1. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 681 922.00
1.1. Общинска администрация 561 922.00
1.1.1. Помощи за новородени 40 000.00
1.1.2. Помощи по реш.на ОбС 30 000.00
1.1.3. Издръжка 443 922.00
1.1.4. Членски внос 8 000.00
1.2. Общински съвет 120 000.00
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 697 371.00
2.1. Бедствия и аварии 20 000.00
2.2. Почистване на речни корита 20 000.00
2.3. Основни ремонти 657 371.00
3. ОБРАЗОВАНИЕ 857 932.00
3.1. СУ Христо Ясенов - Етрополе 265 000.00
3.2. ОУ Христо Ботев - Етрополе 34 000.00
3.3 ПГ “Т.Пеев” Етрополе 10 000.00
3.4 ОУ Г.Бенковски с.М.Искър 30 000.00
3.5 ОУ Христо Ботев с.Лопян 40 000.00
3.6 ДГ Слънчице 75 000.00
3.7 ДГ Еделвайс  115 000.00
3.8 ДГ Звънче 95 000.00
3.9 За даровити деца 6 500.00
3.10 Текущи ремонти 60 000.00
3.11 Основни ремонти 51 032.00
3.12 Придобиване на ДМА 120 400.00
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 470 000.00
4.1. ДЯсла „Патиланци“, в т.ч. за текущ ремонт 20000,00 лв. 140 000.00
4.2. МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев“ Етрополе 300 000.00
4.3. Медицински център 1 Етрополе 30 000.00
5. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 396 000.00
5.1. Домашен социален патронаж 225 000.00
5.2. Транспорт 120 000.00
5.3. Национални програми към БТ и за дърва за ветерани от войните 7 000.00
5.4. Клубове на пенсионера и инвалида 30 000.00
5.5. Текущи ремонти 14 000.00
6. БКС 1 703 980.00
6.1. Поддръжка гробищни паркове 50 000.00
6.2. Осветление 120 000.00
6.3. Чистота 510 000.00
6.4. Водоснабдяване и канализация 10 000.00
6.5. Ликвидиране на локални сметища 10 000.00
6.6. Поддръжка паркове и зелени площи общинска собственост, подравняване и почистване общински имоти 30 000.00
6.7. Безстопанствени кучета и дератизация 15 000.00
6.8. Средства за обработка на неопасни битови отпадъци- ДЕПО 63 000.00
6.9. Технически дейности-скици, заснемане, отчуждаване на имоти, събаряне сгради общинска собственост 22 000.00
6.10. Средства за осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства 10 000.00
6.11. Текущи ремонти 100 000.00
6.12. Основни ремонти 733 480.00
6.13. придобиване на ДМА И НДМА 30 500.00
7. ПОЧИВНО ДЕЛО 764 500.00
7.1. Масова физкултура и спортни бази       497 000,00
7.1.1. Спортно дружество  80 000.00
7.1.2. Детско-юношеска школа по футбол 290 000.00
7.1.3. Волейболен клуб - Етрополе 100 000.00
7.1.4. Клуб по борба 15 000.00
7.1.5. Клуб по шахмат 2 000.00
7.1.6. Клуб по тенис „Етрополе“ 5 000.00
7.1.7. Мотоциклетен клуб 5 000.00
7.2. Радиовъзел 20 000.00
7.3. Обредни дейности 17 000.00
7.4.  Спортни имоти       125 000.00
7.5. Други дейности по културата 90 500.00
7.5.1. В-к Етрополски преглед 15 000.00
7.5.2. културен календар 50 000.00
7.5.3. общински план за интегр. на ромите 1 500.00
7.5.4. Клуб „Традиция“ 2 000.00
7.5.5. Награден фонд за общ. конкурси в сферата на спорт и култура 2 000.00
7.5.6. Граждански договори 20 000.00
7.6. Текущи ремонти 15 000.00
8. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 435 595.00
8.1. Граждански договори 110 000.00
8.2. Туристически дружества 7 000.00
8.3. Общински гори 45 000.00
8.4. Туризъм 15 000.00
8.5. Зимно поддържане 258 595.00
9. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 60 000.00


7. Разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 430 000.00
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 105 000.00
2.1. Общински инспекторат 55 000.00
2.2. Денонощни дежурни 50 000.00
3. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 180 000.00
3.1. Дом за стари хора 180 000.00
4. ПОЧИВНО ДЕЛО 63 500.00
4.1. Читалища 63500.00


Текущите разходи са в размер на 209 000 лв. и включват:
№ Наименование на обекта Първоначален план
1 Ф. Образование 60000
1.а Текущ ремонт в ОУ "Хр.Ботев" Етрополе 10000
1.б. Текущ ремонт на покрив в ОУ "Хр.Ботев" , с.Лопян 50000
2 Ф. Здравеопазване 20000
2.а Ремонт на част от двора на ДЯ"Патиланци" 20000
3 Ф. Социални дейности 14000
3.а. Ремонт на пенсионерски клуб с.Лопян 4000
3.б. Текущ ремонт на подовата настилка в Дом за стари хора, Етрополе 10000
4 Ф. БКС 100000
4.а. Хоризонтална и вертикална маркировка  20000
4.б. Изкърпване на уличната мрежа в гр.Етрополе 70000
4.в. Ремонт на навеса на гробищен парк в с.Брусен, община Етрополе 5000
4.г. Текущ ремонт на сгради общинска собственост 5000
5 Почивно дело, култура, религиозни дейности 15000
5.а. Текущ ремонт на покрива на Исторически музей-Етрополе 15000
6 ВСИЧКО 1+2+3+4+5 209000


В поименния списък за капиталови разходи са включени обекти с общински характер, като финансирането е осигурено от целевата субсидия за капиталови разходи, преходен остатък от 2019 година, собствени средства на общината и финансиране от извънбюджетни сметки и фондове, с общ размер 3 913 436 лв.. Основните обекти са:
 
Проекти в процес на реализация:


1. „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“. Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020г. Община Етрополе е водещ партньор по проекта, а партньор е Общинско комунално предприятие „Комнис“ Бела Паланка, Сърбия. Общата стойност на проекта е 1 158 348,86 лв., от които 644 358,56 лв. са бюджет на Община Етрополе.


2. „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски, гр. Етрополе“. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. и е на обща стойност 1 171 854,19 лв.


3. „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. и е на обща стойност 94 183,45 лв.


4. „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“. Проектът се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се съфинансира от Община Етрополе. Общата стойност на проекта е 1 139 580,47 лв., от които 36 889,55 лв. са съфинансиране от страна на общината.


5. „Корекция на речните корита на река Ябланица и река Малък Искър в определени участъци“. Проектът се финансира от Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към Министерския съвет и е на обща стойност 895 335,31 лв.


6. „Основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици – ул. „Китка“, ул. „Поповец“ и ул. „Йорданка Николова“. Проектът е финансиран от Министерство на финансите и е на обща стойност 527 301,02 лв.


7. „Интеграция в общността“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е на обща стойност 700 072,11 лв.


8. „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. Община Елин Пелин е водещ партньор по проекта, а Община Етрополе е партньор. Общата стойност на проекта е 286 338,64 лв., от които 92 886,86 лв. са бюджет на Община Етрополе.


9. „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020  на територията на община Етрополе“. Проектът е на обща стойност 225 431,25 лв. и се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Срокът за изпълнение на проекта е до 30.04.2020г.  Всеки ден се предоставя топъл обяд на 100 потребители от община Етрополе – лица и семейства в неравностойно положение, самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, лица с увреждания и лица от уязвими групи от общината.


10. „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“. Проектът е на обща стойност 9 600 617,51 лв.  и се финансира от ОП „Околна среда” 2014 – 2020г. Успешната реализация на проекта ще доведе до намаляване на замърсяването на околната среда в общините Ботевград, Етрополе и Правец, увеличаване на разделно събираните битови отпадъци и тяхното рециклиране и установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в Регион Ботевград.


В процес на оценка са следните проектни предложения:


По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
1. „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Етрополе“. Обща стойност на проекта: 1 839 852,87 лв.


По Проект „Красива България“ 2020г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
1. „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Слънчице“, УПИ I за детски дом, кв. 63 по плана на гр. Етрополе, Община Етрополе“. Обща стойност на проекта – 181 915,00 лв., от които съфинансиране от общината: 90 958,00 в.


По Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020г..
1. „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“. Обща стойност на проекта: 384 836,60 лв.


В проектна готовност са следните проекти:


1. „Основен ремонт и реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе“, вкл. следните участъци:


-Уличен водопровод 47 ср.з. по ул. „Девети септември“
-Уличен водопровод 50 ср.з. по ул. „Любен Каравелов“
-Уличен водопровод 77 ср.з. по ул. „Девети септември“
-Уличен водопровод 78 ср.з. по ул. „Максим Горки“
-Уличен водопровод 86 ср.з. по ул. „Васил Левски“
-Уличен водопровод 88 ср.з. по ул. „Московска“
-Уличен водопровод 88а  ср.з. по ул. „Московска“
-Уличен водопровод 89 ср.з. по ул. „Максим Горки“
-Уличен водопровод 90 ср.з. по ул. „Григор Михайлов“
-Уличен водопровод 91 ср.з. по ул. „Григор Михайлов“
-Уличен водопровод 92 ср.з. по ул. „Московска“
-Уличен водопровод 93 ср.з. по ул. „Григор Михайлов“
-Уличен водопровод 112 ср.з. по ул. „Девети септември“
-Уличен водопровод 113 ср.з. по ул. „Тодор Пеев“
-Уличен водопровод 121 ср.з. по ул. „Максим Горки“ 
-Уличен водопровод 122 ср.з. по ул. „Максим Горки“


Обща стойност: 591 805,32 лв.


2. „Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе“, вкл. следните участъци:


-Част от Клон II н.з. по ул. „Софроний“ с дължина 171 м‘
-Водопроводен клон 160 н.з. по ул. „Стефан Караджа“ с дължина 68 м‘
-Водопроводен клон 13 ср.з. по ул. „Елаците“ с дължина 131 м‘
-Водопроводен клон 16 ср.з. по ул. „Хаджийца“ с дължина 137 м‘
-Водопроводен клон 17 ср.з. по ул. „Калина Вескова“ с дължина 140 м‘
-Водопроводен клон 20 ср.з. по ул. „Сашка“ с дължина 143 м‘
-Водопроводен клон 21 ср.з. по ул. „Малка баба“ с дължина 140 м‘
-Водопроводен клон 65 ср.з. по ул. „Христо Ботев“ с дължина 196 м‘
-Водопроводен клон 68 ср.з. по ул. „Марко Марков“ с дължина 200 м‘
-Водопроводен клон 69 ср.з. по ул. „Георги Бенковски“ с дължина 133 м‘
-Водопроводен клон 72 ср.з. по ул. „Христо Смирненски“ с дължина 102 м‘
-Водопроводен клон 73 ср.з. по ул. „Христо Смирненски“ с дължина 80 м‘
-Водопроводен клон 76 ср.з. по ул. „Марко Марков“ с дължина 109 м‘
-Водопроводен клон 80 ср.з. по ул. „Георги Бакалов“ с дължина 81 м‘
-Водопроводен клон 83 ср.з. по ул. „Генерал Столетов“ с дължина 254 м‘
-Водопроводен клон 98 ср.з. по ул. „Пролетарска“ с дължина 171 м‘
-Водопроводен клон 102ср.з. поул. „Ал.Атанасов“ и ул. „Н.Вапцаров“ с дължина 163 м‘
-Водопроводенклон 103ср.з. поул. „Ал.Атанасов“ и ул. „Хр.Смирненски“ с дължина 295 м‘
-Водопроводен клон 105 ср.з. по ул. „Асеновска“ с дължина 161 м‘
-Водопроводен клон 107 ср.з. по ул. „Христо Ботев“ с дължина 78 м‘
-Водопроводен клон 108 ср.з. по ул. „Христо Ботев“ с дължина 127 м‘
-Водопроводен клон 123 ср.з. по ул. „Г.С.Раковски“ с дължина 102 м‘
-Водопроводен клон 124 ср.з. по ул. „Г.С.Раковски“  с дължина 96 м‘
-Водопроводен клон 133 ср.з. по ул. „Млада гвардия“ с дължина 41 м‘
-Водопроводен клон 135 ср.з. по ул. „Млада гвардия“ с дължина 291 м‘
-Водопроводен клон 29 в.з. по ул. „Марко Проданов“ с дължина 66 м‘
-Водопроводен клон 30 в.з. по ул. „Сливница“ с дължина 91 м‘
-Водопроводен клон 31 в.з. по ул. „Георги Бакалов“ с дължина 198 м‘
-Водопроводен клон 32 в.з. по ул. „Мария  Мишева“ с дължина 230 м‘
-Водопроводен клон 33 в.з. по ул. „Марко Проданов“ с дължина 48 м‘
-Водопроводен клон 34 в.з. по ул. „Марко Проданов“ с дължина 59 м‘
-Водопроводен клон 35 в.з. по ул. „Батак“ с дължина 554 м‘
-Водопроводен клон 36 в.з. по ул. „М. Гаврилова“ и ул. „Чертиград“ с дължина 234 м‘
-Водопроводен клон 37 в.з. по ул. „М. Гаврилова“ и ул. „Пролет“ с дължина 225 м‘
-Водопроводен клон 38 в.з. по  ул. „Пролет“ с дължина 128 м‘
-Водопроводен клон 39 в.з. по  ул. „Пролет“ с дължина 58 м‘
-Водопроводен клон 40 в.з. по ул. „М. Гаврилова“ и ул.„Свещи пласт“ с дължина 218 м‘
-Водопроводен клон 41в.з. по ул. „Свещи пласт“ с дължина 54 м‘
-Водопроводен клон 43в.з. по ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 65 м‘
-Водопроводен клон 45 в.з. по ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 197 м‘
-Водопроводен клон 49 в.з. по ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 101 м‘
-Водопроводен клон 53 в.з. по ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 98 м‘
-Водопроводен клон 60 в.з. по тупик на ул. „Китка“ с дължина 95 м‘


Обща стойност: 1 798 580,66 лв.


3. „Рехабилитация на улици в гр. Етрополе“, вкл. следните обекти:


-„Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ с дължина 114 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Григор Михайлов“ с дължина 252 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Московска“ с дължина 264 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Васил Левски“ с дължина 256 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Максим Горки“ с дължина 333 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Любен Каравелов“ с дължина 88 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 190 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Ген. Столетов“ с дължина 186 м.“
-„Рехабилитация на ул. „Тодор Пеев“ с дължина 240 м.“
-„Рехабилитация на ул. „9-ти септември“ с дължина 277 м.“


Обща стойност на проекта: 1 137 377,41 лв.


В процес на подготовка е следното проектно предложение:


1. „Рехабилитация и модернизация на селищните системи за улично осветление в населените места на територията на община Етрополе“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Краен срок за кандидатстване: 05.03.2020г.


Усилията на общината са насочени към постигане на добра проектна готовност за новия програмен период – извършване на пред проектни проучвания, изготвяне на инвестиционни и технически проекти.