С 21 гласа “за“ и 4 “въздържал се“ - Цветанка Арбова, Георги Георгиев, Николай Велков, Цветослав Захариев, Общинският съвет прие бюджета на Община Ботевград за тази година. По време на обсъждането, което продължи повече от половин час, постъпиха няколко предложения. 


От името на Постоянната комисия по образование, общинският съветник от МИР Цанка Маркова предложи предвидената сума за провеждане на Мотосъбора – 5 000 лв., да бъде намалена с 1000 лева, които да бъдат прибавени към средствата за Фестивала на бъчвата във Врачеш. Така за двете събития ще бъдат заложени еднакви суми – по 4 000 лв. Предложението й обаче не бе прието.


Цветанка Арбова от групата на МК ДИБО направи четири предложения: празникът на духовите оркестри да се включи в тазгодишния събитиен календар на общината и за провеждането му да се заделят 10 000 лева; да се предвидят средства за ремонт на стълбището на читалището във Врачеш и за изграждане на рампа за хора с увреждания; в новото разширението на гробищния парк, което не е влязло в експлоатация, да бъдат изградени навес, тоалетна и чешма; да се заложат средства за ремонт на улици в селата Рашково и Радотина. Тя предложи парите за изпълнение на тези дейности да бъдат за сметка на част от разходите за обезпечаване на ОП БКС с необходимата техника.


В отговор кметът Иван Гавалюгов заяви, че не счита за уместно да се намаляват капиталовите разходи за техника на БКС, след като са прецизирани необходимостта и спешността на изпълнение на дейностите, заложени в програмата на общинското предприятие за тази година. “Не го разглеждате от този аспект – да купим един камион по-малко, а парите да отидат за ремонти в селата. Този камион ще кара асфалт, с който БКС ще правят това, което Вие искате за селата“, добави той. Градоначалникът пое ангажимент заедно с кметските наместници на Рашково и Радотина да преценят кои са най-невралгичните участъци, които трябва да бъдат ремонтирани в рамките на възможностите на тазгодишния бюджет.


По отношение на предложението за гробищния парк, Иван Гавалюгов заяви, че то ще бъде изпълнено. 


“За ремонтни дейности в читалището на Врачеш са предвидени 30 000 лева, ако е пропуснато стълбището, а то е належащо, сумата ще бъде увеличена. Не мога в момента да кажа с колко. Предлагам да бъде прецизирано допълнително и поемам ангажимент да бъдат ремонтирани и стълбите“, обеща кметът.


Иван Гавалюгов прие и предложението за празника на духовите оркестри. Той също изрази мнение, че тази традиция трябва да продължи, защото е една от емблемите на града. Той поясни, че отпускането на необходимата сума може да бъде предмет и на допълнително решение. 


Председателят на Постоянната комисия по бюджет и финанси Цветан Цолов предложи с 56 000 лева да се увеличи бюджетът на Общинския съвет, като поясни, че разходите ще бъдат за заплати и осигуровки. Той посочи, че тези средства биха могли да се заделят при добро изпълнение на приходите от данък придобиване. Цолов предложи очакваните постъпления от този налог да бъдат увеличени от 540 000 на 596 000 лева.  


И това предложение бе подложена на гласуване. Общинският съвет се произнесе с 20 гласа “за“, 4 “въздържал се“ и 1 “против“. 


Да припомним, че рамката на бюджета за тази година е над 30 800 000 лева, като очакваните приходи от местни дейности са в размер на над 11 000 000 лева. За реализиране на инвестиционната програма са предвидени над 34 000 000 лева. За текущи ремонти Общината ще задели 876 400 лева.