Дирекция „Сигурност и обществен ред“ да бъде преобразувана в отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“, който да е на пряко подчинение на кмета на общината. Докладна записка с това предложение е внесена за обсъждане и гласуване в местния парламент.  


„Предвид обществената значимост на дейността на дирекция „Сигурност и обществен ред“ в посока подобряване поддържането и опазването на обществения ред, както и засилване на контрола срещу нарушителите, предлагам дирекция „Сигурност и обществен ред“ да бъде преобразувана в отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“, който да бъде на пряко подчинение на кмета на община Ботевград, за да се постигне по-голяма оперативност в дейността на структурата“, се казва в мотивите на вносителя на докладната – кмета Иван Гавалюгов. 


Също така градоначалникът предлага прехвърляне на една щатна бройка от дирекция „Административно информационно обслужване и управление на собствеността“ в отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“, с което се цели подобряване на контролните функции на структурата.