В Общинския съвет е постъпило предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград.


Предлаганите промени са свързани с хармонизиране на Наредбата с нормативни актове от по-висока степен,  със съдебни решения, както и с актуализация на някои такси и цени на услуги.


За 21 административни услуги по гражданска регистрация и актосъстяване таксата се променя от 3 лева на 5 лева.


Нови цени се предлагат и за удостоверенията, които издава дирекция „Местни данъци и такси“.


Увеличението на таксите на услугата за ползване на детски ясли и градини – с 6 лева, е с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им /увеличаване на минималната работна заплата през последните няколко години, разходите за ел. енергия, вода, газ и т.н/.


Със същия мотив се предлага промяна на таксите за технически услуги. Тук се посочва и още един аргумент – повишаване на разходите за възнаграждения на външни експерти за услугите, както следва: проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването; за технически съоръжения; за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане – таксата е в размер 10% от таксата за одобряване на инвестиционен проект; за разглеждане от Общински експертен съвет по устройство на територията във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ /Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите/; за издаване на удостоверение за търпимост.   


Предлага се да бъдат актуализирани таксите и на услугите, предоставяни от общинските предприятия „Обредни дейности“и „Боженишки урвич“, от Историческия музей – Ботевград, както и за посещения на общинските спортно-тренировъчни комплекси „Васил Левски“ и „Балкан“. Те са обосновани с повишените разходи за ток, други материали, повишаването на минималната работна заплата и т.н.


Някои от цените на услуги не са променяни от 2000, други от 2010 година. Последните промени в Наредбата са правени през 2015 година.


При изготвянето на предложението за нови цени от общината са направили сравнение с цените на същите услуги в други общини в България, които са от ранга на Ботевград. 


Предложението е внесено за обсъждане в Общинския съвет и е включено в дневния ред на заседанието, което ще се проведе на 27 февруари. 


С проекта на решение може се запознаете ТУК