Вчерашното редовно заседание на ОбС  Ботевград се проведе при стриктни предпазни мерки.  Зала „Ботевград“ бе предварително дезинфекцирана. Влизайки вътре, всеки съветник си дезинфекцира ръцете, след което получи маска и ръкавици. Местата в залата бяха разположени на достатъчно разстояние едно от друго. Достъпът на граждани не бе разрешен.  


Самата сесия премина в конструктивен дух, без неуместни въпроси и излишни изказвания. Присъстваха точно 15 съветници, благодарение на които бе осигурен нужния кворум.


В началото на заседанието председателят на местния парламент д-р Илин Черняшки обяви, че: съветниците от групата на МИР Спасен Ценов и Дамян Маринов са подали заявления, че им се налага да отсъстват по неотложни лични ангажименти; заявления са получени от групите на ДИБО и ГЕРБ, които изтъкват като причина въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19; Цветанка Арбова се е свързала лично с него и го уведомила, че е в чужбина; Георги Георгиев е представил амбулаторен лист и уведомление, с което обявява, че няма да присъства поради здравословни причини.


Дневният ред на сесията бе съставен от няколко точки, като по-важните от тях бяха: приемане на доклад за дейността и годишен финансов отчет на общинското дружество ВиК Бебреш за 2019 год., чиято основна дейност бе прекратена на 1 април същата година, когато общинската ВиК инфраструктура бе предоставена за управление и стопанисване на държавното дружество „ВиК София“ ЕООД; утвърждаване  на критерии и правила за прием в детските ясли и градини в Ботевград и на районите към тях.  


По точката за ВиК Бебреш кметът Иван Гавалюгов обясни, че вероятно това е  последният годишен отчет, който се внася за обсъждане и гласуване в Общинския съвет, тъй като възнамерява на следващото редовно заседание да предложи започване на процедура по ликвидация на дружеството.  


„Няма нужда да се аргументирам защо. Знаете, че това дружество не функционира от една година. Мисля, че през този едногодишен период  успя, до някаква степен, да събере вземания от клиенти и да разплати някои задължения, както и да предаде дейността, ако мога така да се изразя, на софийското ВиК. На практика няма повече нужда от неговото юридическо съществуване, обясни Иван Гавалюгов. –Със сигурност нашето желание и намерение е тази процедура да се изпълнява активно и да бъде реализирана в максимално кратки срокове, за разлика от едни процедури, унаследени от мен, преминали през предходния ми мандат, за ликвидация на „Родина 75И“, БКС, и Търговията“, допълни той. 


Д-р Веселка Златева предложи към  решението да бъде включена допълнителна точка - на следващото редовно заседание да се внесе докладна за започване на процедура по ликвидация на ВиК Бебреш и за избор на ликвидатор. 


По следващата съществена точка – за приема в детските заведения, кметът Гавалюгов разясни, че са предприети съответните действия по внедряване на електронна платформа, с която в бъдеще ще се осъществява приемът.  Той подчерта, че целта на предложението за изменение на съответната общинска наредба е въвеждане на ред по отношение на приема в детските ясли и градини в Ботевград. Според него досегашната  практика – директорите по свое усмотрение да записват деца, създава редица проблеми. 


„Доста често при мен идват хора и споделят, че са обиколили всички детски градини, но места няма. Същевременно ново дете постъпва в детската градина, в която преди това е отказано да приемат детето на този родител. Водят се някакви списъци още от раждането на децата, че когато навършат три години, ще бъдат записани в еди-коя си детска градина. Сами разбирате, че няма никакъв ред и регламент, по който съвсем обективно и справедливо децата да могат да се записват в съответните детски заведения. Именно това наложи да изготвим правила за прием“, аргументира се Иван Гавалюгов. Той подчерта, че те са изготвени на база на задълбочен аназиз, който включва информация от служба ГРАО за броя на децата, които през 2020/2021 подлежат на детска ясла и детска градина, и проучване на капацитета на всяко едно детско заведение в Ботевград, т.е. колко групи могат да бъдат сформирани в него.


Кметът уведоми съветниците, че в момента се извършва проектиране за разширяване на детска градина "Кокиче" в ЖК "Васил Левски", което ще бъде реализирано през следващата година.


Двете предложения, както и всички останали точки от дневния ред, бяха приети единодушно.  


По предложение на председателя на Общинския съвет, в дневния ред бе включена допълнителна точка – „други“, за обсъждане на конкретни предпазни мерки на територията на община Ботевград срещу разпространението на коронавируса.