На проведената на 26-ти март редовна сесия на Общинския съвет, групата съветници от БСП внесоха Питане до кмета на Общината Димитър Димитров, което качваме без редакция.
Без редакция качваме и отговорите на питането.


ПИТАНЕ
от Групата общински съветници на „Българска социалистическа партия“ в Общински съвет - гр. Етрополе


Относно: Решение на Народното събрание от 13.03.2020 за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на епидемията от COVID-19.
Уважаеми господин Кмете,
Във връзка със извънредното положение в страната свързана с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на епидемията от коронавирус COVID-19, на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на град Етрополе отправяме към Вас следните въпроси:
1. Какви конкретни, неотложни хигиенични и противоепидемични мерки е взел ръководения от Вас кризисен щаб за ограничаване разпространението на заболяването от коронавирус COVID-19 на територията на Община Етрополе?
2. Как се осъществява контрола за изпълнението на издадената от Вас Заповед №РД - 15-141 от 18.03.2020г.? Колко проверки са извършени и от кои органи за спазването на Вашите разпореждания?
3. Каква оперативна информация води и следи създадения с Ваша заповед кризисен щаб?. Как се информира населението на общината относно взетите решения и направените констатациите от тяхната работа?
4. Каква е готовността на Общинската болница „МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев“ ЕООД да приеме пациенти заразени с COVID-19?
На основание чл. 85, ал.1 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на общинския съвет желаем да получим устен отговор на въпросите си по време на следващо заседанието на Общинския съвет на гр. Етрополе. У


гр. Етрополе 
20.03.2020 г.


С уважение: /п/ Владимир Александров
Ръководител на Групата общински съветници на БСП