Въз основа на издадената вчера заповед на здравния министър, днес кметът на Ботевград - Иван Гавалюгов разпореди:


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.1 и 7 от Закона за здравето, във връзка със Заповед №РД-01- 239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


1. Допълвам своя Заповед ОА-143/13.03.2020 г., както следва:


Създава се нова т.8 и т.9, както следва:


т..8. „Преустановява се посещението на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Посещението на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:


а) носенето на предпазни маски;


б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;


в) забрана употребата на алкохол;


г) избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки, тревни площи и детски площадки;


д) съблюдаване на всички останали противоепидемична мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия“;


т..9. „Посещението на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:


а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 09:30 ч. до 18:30 ч. всеки ден;


б) собственици на кучета, но не повече от един, както и спортуващите, във времето до 09:30 ч. и след 18:30 ч. всеки ден.“


Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на Стефка Граматикова - секретар на община Ботевград, началника на РУ на МВР - Ботевград, служителите на отдел „Контрол по сигурността на обществения ред“, кметовете на кметства и кметските наместници от Община Ботевград.