От тази година децата, които са получили своите удостоверения за завършена подготвителна група, ще могат да посещават сборна група в детска градина през летните месеци. Ако техните родители/настойници желаят да се възползват от тази възможност, ще заплащат такса в пълен размер – 84 лв, т.е. тя няма да се поема от Общината. Това е регламентирано в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. 


В Преходните и заключителни разпоредби на подзаконовия нормативен акт се посочва, че отстъпка не се прави на родители/настойници на деца, които са получили удостоверение за завършена подготвителна група. 


Все още не ясно кога и при какви условия ще отворят детските градини. Решението ще се вземе на база данните за разпространението на заразата у нас и как ще се отрази тази мярка в други държави, които я прилагат. Това обяви пред националните медии министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. 


По думи на образователния министър Красимир Вълчев, също пред националните медии, детските градини остават затворени до края на май. Той посочи, че с оглед на ежедневното взаимодействие на децата в една градинска група, има риск, ако едно от хлапетата е заразено с коронавирус,заболеваемост в нея да скочи на 10. Според проучвания между 30 и 50% от родителите биха пуснали малчуганите си на детска градина, посочи още министъра на образованието и науката.