Една единствена фирма е подала документи за участие в обявената преди един месец обществена поръчка от Община Ботевград: „Благоустрояване и озеленяване на вътрешни квартални пространства в УПИ I-За жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр. Ботевград, идентификатор 05815.302.801 по КК на гр. Ботевград“ -  „Г. Гетов“ ЕООД.


Договорът за изпълнение на поръчката е сключен между двете страни вчера – 28 май.


„Проектът за реконструкция на блоковото пространство, което е с обща площ над 5 000 кв/м, включва изграждането на: нова канализация за повърхностните води, 120 паркоместа (върху асфалт и паркови елементи), подновяването на всички тротоари около блоковете, нова детска площадка и други.“ – обясни управителят на фирмата-изпълнител.


Предложената цена за изпълнение на обекта - 191 907,46 лева без ДДС, е по-ниска от прогнозна стойност на поръчката - 193 833,33 лева без ДДС. Определеният срок за изпълнение е 4 месеца.


Поради изразени несъгласия от страна на живущите в съседните блокове с някои части на проекта, най-вече с премахването на съществуващите в момента метални гаражи, ръководството на фирма организира среща с хората от трите блока в квартала. Тя ще се състои в понеделник – 1 юни, от 18:00 часа.


На срещата ще бъдат поканени и представители на Община Ботевград.