На Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Ботевград, проведено в края на миналата седмица, бе направено и прието предложение неправителствената организация да отправи искане към Министерски съвет, премиера на Републиката, Министерството на земеделието и храните и други институции за финансиране на всички одобрени – 43 на брой стратегии на местни инициативни групи в страната. Сред тях е и на МИГ - Ботевград. 


„Искането не е за подкрепа чрез държавно финансиране, то е за предоставяне на недостига от средства за одобрените стратегии, с които да бъдат финансирани от преразпределените средства от националния бюджети и/или европейски оперативни програми и/ или други източници. Тези МИГ-ове  са доказали капацитет да работят за местно икономическо и социално развитие, което значи, че изпълнявайки Стратегията си, те ще участват ефективно и ефикасно в процесите на съживяване на икономиката и ще предоставят работни места, като по този начин ще се повиши и процента на заетост. Този подход е справедливо, полагаемо се финансиране, за да не се загуби ценен ресурс с много добър интелектуален капацитет, доказал, че може да води местните общности към развитие и е ценен за всяка община, на територията на която се намира“, гласи част от писмото, което ще бъде изпратено до съответните институции.


Пред Общото събрание бе представен доклад за дейността на Сдружение „Местна инициативна група“  през 2019 год. Акцентът бе поставен върху реализацията на два проекта: „Активни граждани за добро управление на Община Ботевград“, по който бе създадена платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“, и „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, по който вече има изготвен и приет План за управление и развитие на горите и земите в общината с участието на гражданите. 


Разработена, тествана и вече действащата платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ е на адрес www.zabotevgrad.eu. Тя е споделена онлайн територия, на която активни граждани могат да публикуват проблеми, мнения, съвместно с експерти и консултанти, да разработват предложения за преодоляване на проблеми и нередности на местно ниво.  Регистриралите се активни граждани не само посочват проблем/нередност. Те имат правата да класират проблемите за решаване по значимост и актуалност, да участват в разработването на предложения, които се предоставят на вниманието на местната власт, ОбС, институции, др. структури за обсъждане и решение. 


Изработването на платформата се предшества от: мащабно за района социологическо проучване относно нагласите и готовността на гражданското общество за участие в процесите за добро административно управление и установяване на потенциала за ползване на „Диалози за бъдещето на Ботевград“, изпълнено от социологическата агенция "Алфа Рисърч" ООД /подизпълнител по проекта/; проучване на международни онлайн модели и практики за адаптиране към нашите потребности и виждания за добро управление с активно гражданско участие; изработване и тестване на модела  на онлайн платформата, избор на лого и слоган.


„Диалози за бъдещето на Ботевград“ е действаща и с “отворен вход“. Платформата ще продължава да се усъвършенства.  


По втория проект, в рамките на периода, който се отчита, е извършено проучване на интересите и нагласите на граждани и заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите на територията на общината. Проведени са: теренни преки /лични/ и онлайн стандартизирани интервюта - 450, дълбочинни интервюта - 25, организирани работни срещи с представители на ДГС, Ботевград с цел съвместна работа и сътрудничество в последващи дейности по проекта с фокус групи, граждани за обмен на мнения и препоръки за опазване и развитие на горите. 


По първия проект МИГ - Ботевград е бенефициент, а по втория – за горите, партньор на фондация „Съвременност“, се посочва в отчетния доклад. 


Към момента в МИГ - Ботевград членуват 32-ма представители на стопанския и нестопанския сектор, като изискуемият минимум е 31 членове.